ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Drukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Szczegóły informacji

Zgłoszenie pobytu stałego, zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, parter, pokój nr 5

Telefon kontaktowy

95 76 36 305

Adres e-mail

ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Czynności zameldowania na pobyt stały i czasowy trwający ponad  3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego na piśmie lub zgłoszonym do protokołu w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu osoby. Obowiązek zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące musi nastąpić najpóźniej w 30 dniu zmiany miejsca pobytu.
Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca pobytu. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca pobytu.
Cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku meldunkowego, jeżeli okres ich pobytu na terytorium RP nie przekracza 30 dni.
Aby dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu stałego lub czasowego. Wymeldowanie to następuje automatycznie przy zameldowaniu w nowym miejscu.
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku zameldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Zameldowania noworodka na pobyt stały dokonuje właściwy Urząd Stanu Cywilnego w miejscu pobytu stałego matki lub tego z rodziców u którego dziecko faktycznie przebywa albo w miejscu określonym przez sąd opiekuńczy.
Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu ważne do czasu upływu terminu zameldowania.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski ul.  Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Wymagane Dokumenty

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości,
- w przypadku cudzoziemca paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
- karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany – dotyczy obywateli innych państw przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 30 dni,
- wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
- wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego”
- tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, akt notarialny, orzeczenie sądu) – do wglądu
- pełnomocnictwo do zameldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości – w przypadku gdy zameldowania dokonuje pełnomocnik.
 

Czas realizacji

Niezwłocznie

Opłaty

Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo oraz za wydanie na wniosek zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Brak

Podstawa prawna

 
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018.1382 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 657 i 2286 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyla informację: Julita Górska - Inspektor Data wytworzenia informacji: 2013-02-13 13:10:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Dubel - Kierownik USC Data wprowadzenia do BIP 2012-08-31 15:06:10
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Budacz Data udostępnienia informacji: 2013-01-10 09:37:50
Osoba, która zmieniła informację: Jolanta Budacz Data ostatniej zmiany: 2019-04-15 14:19:05
Artykuł był wyświetlony: 2620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu