ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Bonifikata od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Dowody osobiste

Urząd Stanu Cywilnego

dzierżawa, najem gruntów gminnych

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UTRATY DOWODU OSOBISTEGO

Urząd Stanu Cywilnego

INFORMACJA O STAWKACH PODATKOWYCH I WZORACH FORMULARZY NA 2018 ROK

Referat Finansowo-Budżetowy

Informacja w sprawie określenia zasad zbywania lokali mieszkalnych na terenie wiejskim Gminy Strzelce Krajeńskie

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

Urząd Stanu Cywilnego

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Urząd Stanu Cywilnego

Najem lokalu z zasobów gminy

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Naliczenie opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po podziale

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Naliczenie opłaty planistycznej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegająca obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Urząd Stanu Cywilnego

Podatek leśny - osoby fizyczne

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek leśny od osób prawnych

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek od środków transportowych- osoby fizyczne i prawne

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek rolny - osoby fizyczne

Referat Finansowo-Budżetowy

Podatek rolny od osób prawnych

Referat Finansowo-Budżetowy

Podział nieruchomości

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się

Urząd Stanu Cywilnego

Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały

Urząd Stanu Cywilnego

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Przyjmowanie zawiadomień o zgromadzeniach

Urząd Stanu Cywilnego

Przyznanie należności mieszkaniowych dla żołnierzy posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz dla samotnych żołnierzy

Urząd Stanu Cywilnego

Przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

Urząd Stanu Cywilnego

Remont lokali we własnym zakresie oraz adaptacja pomieszczeń na cele mieszkaniowe

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

składki ubezpieczeniowe z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego (lub pracy w nim)

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

sporządzenie / zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z przysługującym udziałowym prawem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Sprzedaż komunalnych lokali użytkowych na rzecz ich najemców wraz z przysługującym udziałowym prawem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Sprzedaż nieruchomości lub jej części w celu poprawienia funkcjonalności i warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Stwierdzenie wysokości nadpłaty w podatku

Referat Finansowo-Budżetowy

Szacowanie strat spowodowanych klęską żywiołową

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Testament alograficzny

Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

Urząd Stanu Cywilnego

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Urząd Stanu Cywilnego

Ulgi w zapłacie podatku w granicach uznania administracyjnego - odroczenie terminu platności podatku lub zaległości podatkowej - rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej - umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę

Referat Finansowo-Budżetowy

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ustalenie warunków zabudowy

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Uznanie osoby za posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Urząd Stanu Cywilnego

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

Urząd Stanu Cywilnego

Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Urząd Stanu Cywilnego

użyczenie gruntów gminnych

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji o Działalności Gospodarczej

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Wydawanie zaświadczeń o użytkach rolnych/o wielkości gospodarstwa rolnego/o niezaleganiu w podatkch lub stwierdzające stan zaległości

Referat Finansowo-Budżetowy

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wykup prawa użytkowania wieczystego na własność

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Urząd Stanu Cywilnego

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego, wymeldownie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Urząd Stanu Cywilnego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Wyrażanie zgody na wykorzystanie, używanie, wykonywanie i rozpowszechnianie symboli Gminy

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy i wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy

Urząd Stanu Cywilnego

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Urząd Stanu Cywilnego

Zameldowanie na pobyt stały, zameldoweanie na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Urząd Stanu Cywilnego

Zamiana mieszkań

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu z akt ewidencji ludności

Urząd Stanu Cywilnego

Zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej

Urząd Stanu Cywilnego

Zezwolenie na lokalizację reklamy (tablicy informacyjnej) na terenie lub obiekcie stanowiącym własność gminy

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na lokalizację zjazdu

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na umieszczenie reklamy (tablicy informacyjnej) w pasie drogi gminnej

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - wnioskodawca właściciel gruntu

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych oraz reklam

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zezwolenie na zajęcie terenu przez wesołe miasteczko lub cyrk

Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Urząd Stanu Cywilnego

Zgłoszenie zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Zgromadzenie publiczne

Urząd Stanu Cywilnego

Zgromadzenie publiczne – postępowanie uproszczone

Biuro Pełnomocnika Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Zwrot opłaty skarbowej

Referat Finansowo-Budżetowy

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Referat Finansowo-Budżetowy
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu