Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 71296
Aktualne 18411
W toku 22863
Wyniki 62925
Co i jak załatwić 226615
Wydziały 127957
Sprawy 172450
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4685
Rejestr Działalności Regulowanej 5192
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3268
Dotacje celowe 6697
Zamówienia publiczne 356697
Aktualne 231009
W toku 174347
Wyniki 236964
Archiwalne 204161
Wyniki innych postępowań 143998
Plan zamówień publicznych 2992
Akty prawne 599690
Przetargi 208210
Rejestr informacji o środowisku 1305310
Ochrona środowiska 8501
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9302
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7977
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5699
Zasady gospodarowania odpadami 1294
Oświadczenia majątkowe 330060
Druki 1929
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 28122
Zakres czynności Rady Miejskiej 5153
Interpelacje i zapytania radnych 4612
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 259
Zawiadomienia o sesji 59819
Projekty uchwał 39223
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 1648
Kadencja 2014-2018 32155
Kadencja 2010-2014 64424
Dyżury 5584
Komisje Rady Miejskiej 250
Komisja Rewizyjna 12641
Komisja Budżetowa 11899
Komisja Spraw Społecznych 10779
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 407
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1006
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 9217
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 8355
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 11328
Terminy posiedzeń komisji 2014 6770
Wybory ławników 4384
Urząd Miejski 9
Burmistrz 29173
Zastępca Burmistrza 8416
Sekretarz 8115
Skarbnik 8169
Informacja telefoniczna 49907
Komórki organizacyjne 39647
Dane podstawowe 17946
Jednostki Organizacyjne Gminy 557
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 25004
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 13800
Warsztat Terapii Zajęciowej 6144
Szkoły 29449
Przedszkola 13450
Żłobek Samorządowy 9264
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6746
Środowiskowy Dom Samopomocy 2571
Sprawozdania finansowe 152
Instytucje Kultury 98
Strzelecki Ośrodek Kultury 291
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 349
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 774
Rejestr Instytucji Kultury 27564
Terenowe Jednostki OSP 16257
Jednostki Pomocnicze Gminy 19696
Statut Sołectwa 5001
Wykaz sołectw 230
Prawo lokalne 7917
Statut Gminy 13031
Insygnia Gminy 3771
Herb 3717
Flaga 4001
Hejnał 3532
Statut Urzędu Miejskiego 5102
Regulamin organizacyjny 2328
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 1592
Budżet 2018 5630
Budżet 2017 13367
Budżet 2016 19499
Budżet 2015 22973
Budżet 2014 21696
Budżet 2013 15240
Budżet 2012 14720
Wieloletnia Prognoza Finansowa 29776
Sprawy Społeczne 2405
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 931
2014 - 2016 3361
2011 - 2013 3374
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 597
2017 1009
2016 2081
2015 1665
2014 3119
2013 3333
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2844
Podatki 4
Podatki 2019 3366
Podatki 2018 6328
Podatki 2017 9411
Podatki 2015 13575
Podatki 2016 9549
Podatki 2013/2014 20202
Podatki 2012 5027
Strategia Rozwoju Gminy 6047
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2243
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2372
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3925
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2226
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 271
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 17238
Strzelce Krajeńskie 30568
Długie 13776
Sławno 3809
Danków 7665
Licheń 6883
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 10321
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 17940
Informacje 1325
Ogłoszenia 524251
Podstawowa kwota dotacji 3820
Informacja o stanie mienia 1037
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12104
Wybory 2236
Informacje ogólne 23576
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 37
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 1229
Wybory samorządowe 2018 1298
Komunikaty wyborcze 5328
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 4972
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 4626
Archiwum 422
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 23390
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 20112
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 20397
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 9670
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 3524
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 366
Komunikaty wyborcze 2244
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 2230
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 5292
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 4584
Strona PKW 672
Referendum ogólnokrajowe 12376
Organizacje pozarządowe 4469
Program współpracy 181
Rok 2019 422
Rok 2018 1046
Rok 2017 1424
Rok 2016 2292
Rok 2015 3582
Rok 2012 3692
Rok 2013 3583
Rok 2014 3048
Konsultacje społeczne 11519
Konkursy ofert 47265
Druki do pobrania 21004
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 9844
Ogłoszenia 11186
Sprawozdania z Programu Współpracy 3585
Petycje 19416
Zgromadzenia 3348
Dostęp do informacji publicznej 3582
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3666
Ochrona Danych Osobowych 1085
Polityka prywatności 844
Ogólna klauzula informacyjna 721
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 626
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 2603
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 490
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 513
Ustawa o ochronie danych osobowych 516
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 467
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 268
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 57
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 55

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1654014
Redakcja biuletynu 6738
Mapa serwisu 5583
Statystyki 5603
Kanały RSS 4330
Kontakt 111123