Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 69102
Aktualne 18008
W toku 22256
Wyniki 58720
Co i jak załatwić 213056
Wydziały 117185
Sprawy 160222
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4537
Rejestr Działalności Regulowanej 5013
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3148
Dotacje celowe 6433
Zamówienia publiczne 327603
Aktualne 205347
W toku 152708
Wyniki 212825
Archiwalne 183370
Wyniki innych postępowań 122798
Plan zamówień publicznych 2727
Akty prawne 559260
Przetargi 200271
Rejestr informacji o środowisku 1220866
Ochrona środowiska 8359
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8962
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 7681
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5516
Zasady gospodarowania odpadami 1160
Oświadczenia majątkowe 309058
Druki 1641
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 26923
Zakres czynności Rady Miejskiej 4915
Interpelacje i zapytania radnych 2912
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 178
Zawiadomienia o sesji 55244
Projekty uchwał 35019
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 1038
Kadencja 2014-2018 29091
Kadencja 2010-2014 61547
Dyżury 5306
Komisje Rady Miejskiej 201
Komisja Rewizyjna 11828
Komisja Budżetowa 11019
Komisja Spraw Społecznych 10040
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 294
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 934
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 7951
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 7485
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 10249
Terminy posiedzeń komisji 2014 6365
Wybory ławników 3943
Urząd Miejski 9
Burmistrz 28476
Zastępca Burmistrza 8054
Sekretarz 7824
Skarbnik 7921
Informacja telefoniczna 47249
Komórki organizacyjne 37872
Dane podstawowe 16936
Jednostki Organizacyjne Gminy 421
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 24293
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 13113
Warsztat Terapii Zajęciowej 5906
Szkoły 28103
Przedszkola 13097
Żłobek Samorządowy 8837
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 6554
Środowiskowy Dom Samopomocy 2302
Sprawozdania finansowe 67
Instytucje Kultury 70
Strzelecki Ośrodek Kultury 157
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 166
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 353
Rejestr Instytucji Kultury 26868
Terenowe Jednostki OSP 15755
Jednostki Pomocnicze Gminy 19156
Statut Sołectwa 4932
Wykaz sołectw 130
Prawo lokalne 7910
Statut Gminy 12162
Insygnia Gminy 3666
Herb 3582
Flaga 3845
Hejnał 3433
Statut Urzędu Miejskiego 4917
Regulamin organizacyjny 2081
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 834
Budżet 2018 4526
Budżet 2017 11846
Budżet 2016 18045
Budżet 2015 21567
Budżet 2014 20798
Budżet 2013 14816
Budżet 2012 14210
Wieloletnia Prognoza Finansowa 27221
Sprawy Społeczne 2356
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 822
2014 - 2016 3267
2011 - 2013 3283
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 516
2017 898
2016 1957
2015 1591
2014 3017
2013 3220
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2756
Podatki 4
Podatki 2019 2397
Podatki 2018 5469
Podatki 2017 8828
Podatki 2015 12941
Podatki 2016 9115
Podatki 2013/2014 19690
Podatki 2012 4853
Strategia Rozwoju Gminy 5794
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2152
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2221
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 3625
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2086
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 99
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 16673
Strzelce Krajeńskie 29138
Długie 13183
Sławno 3703
Danków 7396
Licheń 6631
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 9876
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 17192
Informacje 1321
Ogłoszenia 469925
Podstawowa kwota dotacji 3249
Informacja o stanie mienia 832
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 11713
Wybory 2208
Informacje ogólne 22312
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 724
Wybory samorządowe 2018 1255
Komunikaty wyborcze 4224
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 4208
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 4031
Archiwum 369
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 22619
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 19262
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 19563
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 8823
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 2687
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 338
Komunikaty wyborcze 1613
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 1690
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 3971
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 3718
Strona PKW 554
Referendum ogólnokrajowe 11511
Organizacje pozarządowe 4459
Program współpracy 181
Rok 2019 288
Rok 2018 908
Rok 2017 1342
Rok 2016 2137
Rok 2015 3477
Rok 2012 3582
Rok 2013 3506
Rok 2014 2964
Konsultacje społeczne 10590
Konkursy ofert 44029
Druki do pobrania 20105
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 9458
Ogłoszenia 10444
Sprawozdania z Programu Współpracy 3184
Petycje 17267
Zgromadzenia 3181
Dostęp do informacji publicznej 3360
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 3423
Ochrona Danych Osobowych 929
Polityka prywatności 709
Ogólna klauzula informacyjna 606
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 510
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 1934
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 389
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 405
Ustawa o ochronie danych osobowych 420
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 351
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 169

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1546481
Redakcja biuletynu 6618
Mapa serwisu 5469
Statystyki 5514
Kanały RSS 4258
Kontakt 107165