Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ogłoszenia o pracy 76962
Aktualne 19096
W toku 24055
Wyniki 68265
Co i jak załatwić 242446
Wydziały 140168
Sprawy 186779
Obsługa osób niesłyszących i mających trudności w komunikowaniu się 4871
Rejestr Działalności Regulowanej 5453
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do RDR w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3449
Dotacje celowe 7084
Zamówienia publiczne 390517
Aktualne 260444
W toku 200005
Wyniki 264779
Archiwalne 229002
Wyniki innych postępowań 170773
Plan zamówień publicznych 3447
Akty prawne 645296
Przetargi 218164
Rejestr informacji o środowisku 1393520
Ochrona środowiska 8779
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 9796
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 8399
Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie 5959
Zasady gospodarowania odpadami 1506
Oświadczenia majątkowe 353897
Druki 2307
Rada Miejska 11
Transmisja na żywo 0
Transmisje z sesji 2018-2023 0
Skład Rady Miejskiej 29555
Zakres czynności Rady Miejskiej 5459
Interpelacje i zapytania radnych 7395
Sesje Rady Miejskiej 4
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 398
Zawiadomienia o sesji 65306
Projekty uchwał 44349
Protokoły z sesji Rady Miejskiej 113
Kadencja 2018-2023 2585
Kadencja 2014-2018 35602
Kadencja 2010-2014 67799
Dyżury 5950
Komisje Rady Miejskiej 317
Komisja Rewizyjna 13632
Komisja Budżetowa 12900
Komisja Spraw Społecznych 11649
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 570
Terminy posiedzeń komisji w 2018 roku 1102
Terminy posiedzeń komisji w 2017 roku 10619
Terminy posiedzeń komisji w 2016 roku 9339
Terminy posiedzeń komisji w 2015 roku 12585
Terminy posiedzeń komisji 2014 7265
Wybory ławników 4900
Urząd Miejski 9
Burmistrz 30098
Zastępca Burmistrza 8903
Sekretarz 8539
Skarbnik 8533
Informacja telefoniczna 53125
Komórki organizacyjne 41717
Dane podstawowe 19367
Jednostki Organizacyjne Gminy 782
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 25821
Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 14714
Warsztat Terapii Zajęciowej 6518
Szkoły 31214
Przedszkola 13967
Żłobek Samorządowy 9882
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych 7022
Środowiskowy Dom Samopomocy 2936
Sprawozdania finansowe 331
Instytucje Kultury 166
Strzelecki Ośrodek Kultury 533
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie 655
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 1421
Rejestr Instytucji Kultury 28800
Terenowe Jednostki OSP 16970
Jednostki Pomocnicze Gminy 20360
Statut Sołectwa 5290
Wykaz sołectw 411
Prawo lokalne 7932
Statut Gminy 14184
Insygnia Gminy 3942
Herb 3931
Flaga 4247
Hejnał 3708
Statut Urzędu Miejskiego 5363
Regulamin organizacyjny 2639
Budżet Gminy 6
Budżet 2019 2866
Budżet 2018 6925
Budżet 2017 15151
Budżet 2016 21188
Budżet 2015 24792
Budżet 2014 22941
Budżet 2013 15811
Budżet 2012 15457
Wieloletnia Prognoza Finansowa 32761
Sprawy Społeczne 2500
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 3
2017 - 2019 1129
2014 - 2016 3497
2011 - 2013 3523
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0
2018 738
2017 1202
2016 2273
2015 1813
2014 3291
2013 3483
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 2994
Podatki 4
Podatki 2019 4540
Podatki 2018 7393
Podatki 2017 10201
Podatki 2015 14413
Podatki 2016 10043
Podatki 2013/2014 20887
Podatki 2012 5301
Strategia Rozwoju Gminy 6418
Plan wykorzystania zasobu Gminy 2435
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Krajeńskie 2568
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Strzelce Krajeńskie w perspektywie do 2030 roku 4342
Program Rewitalizacji dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2016-2023 2439
Raport o stanie Gminy Strzelce Krajeńskie 541
Plany, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 657
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 18015
Strzelce Krajeńskie 32571
Długie 14487
Sławno 3982
Danków 8067
Licheń 7221
Park siłowni wiatrowych "Strzelce Krajeńskie" 10794
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie 18746
Informacje 1331
Ogłoszenia 594753
Podstawowa kwota dotacji 4668
Informacja o stanie mienia 1356
Konsultacje społeczne 224
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12735
Wybory 2241
Informacje ogólne 25585
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 1124
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019r. 2092
Wybory samorządowe 2018 1367
Komunikaty wyborcze 6791
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 3 grudnia 2017r. 6027
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 29 października 2017r. 5297
Archiwum 490
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 24.02.2013r. 31
Komunikaty wyborcze 24602
Przedterminowe wybory Burmistrza Strzelec Krajeńskich 2012 9
Komunikaty wyborcze 21395
Strona informacyjna PKW 0
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 22.07.2012r. 2
Komunikaty wyborcze 21730
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 2014 10701
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 4499
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 2015 433
Komunikaty wyborcze 2931
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich - 21 czerwca 2015r. 2857
Wybory Samorządowe 2014 3
Komunikaty wyborcze 6861
Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maj 2014r. 0
Komunikaty wyborcze 5640
Strona PKW 867
Referendum ogólnokrajowe 13431
Organizacje pozarządowe 4488
Program współpracy 181
Rok 2019 639
Rok 2018 1263
Rok 2017 1572
Rok 2016 2507
Rok 2015 3742
Rok 2012 3857
Rok 2013 3723
Rok 2014 3190
Konsultacje społeczne 12699
Konkursy ofert 51090
Druki do pobrania 22183
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji 10369
Ogłoszenia 12155
Sprawozdania z Programu Współpracy 4184
Petycje 22626
Zgromadzenia 3636
Dostęp do informacji publicznej 3935
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego 4017
Ochrona Danych Osobowych 1276
Polityka prywatności 1031
Ogólna klauzula informacyjna 922
Dane Administratora Danych Osobowych i Inspektora Ochrony Danych Osobowych 791
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych 3497
Wzór zgody/wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka 660
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) 675
Ustawa o ochronie danych osobowych 668
Klauzula informacyjna - sesje Rady Miejskiej 621
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Strzelec Krajeńskich 430
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 215
Klauzula informacyjna - procedura planistyczna 213
Rejestry i ewidencje 133

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1797627
Redakcja biuletynu 6923
Mapa serwisu 5759
Statystyki 5743
Kanały RSS 4444
Kontakt 117207