ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
31 2018-08-17 2018-08-27 11:45:00 „Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 03-09-2018r. do 21-06-2019r." rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 5.8 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (ZIP, 131 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna (DOCX, 21 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 34.7 KiB)
 • Wzór umowy dzierżawy autobusu szkolnego (DOCX, 23.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 47.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 48 KiB)
32 2018-08-10 2018-08-27 13:00:00 „Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Długie w Gminie Strzelce Krajeńskie” dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności OSA 2018 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 879.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 33.6 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 49.2 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót (ZIP, 6.7 MiB)
 • przedmiar (PDF, 565.5 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 213.1 KiB)
 • Zgłoszenie zamiaru robót (PDF, 53.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 48.3 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 34.4 KiB)
33 2018-08-08 2018-08-24 13:00:00 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej i częściowo utwardzonej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 853.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.7 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.4 KiB)
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (DOCX, 18 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 17.8 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 34.3 KiB)
 • Plan sytuacyjny (ZIP, 29.9 MiB)
 • STWiOR (PDF, 222.4 KiB)
 • Przedmiar (PDF, 329.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 61.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 69.3 KiB)
34 2018-07-12 2018-07-30 13:00:00 „Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej wraz z budowa skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej w Strzelcach Kraj. – etap I” realizowana w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 830.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 29.1 KiB)
 • Tabela Elementów Scalonych (XLSX, 13.5 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • Projekt budowlany (ZIP, 310.9 MiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 71.7 MiB)
 • Stała Organizacja Ruchu (ZIP, 3.7 MiB)
 • Czasowa Organizacja Ruchu (ZIP, 22.5 MiB)
 • Opinia Geotechniczna (ZIP, 3.4 MiB)
 • Specyfikacje Techniczne (ZIP, 147.2 MiB)
 • Przedmiar (ZIP, 3.8 MiB)
 • Mapa do celów projektowych (ZIP, 1.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 48.3 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 32.5 KiB)
35 2018-07-11 2018-07-23 10:00:00 „Dostawa elementów małej architektury w ramach projektu: „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 9. Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – projekty realizowane poza formułą ZIT” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 200.2 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 551.8 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 131.7 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 54.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE - MODYFIKACJA (PDF, 301.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 78.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 87.5 KiB)
36 2018-07-10 2018-07-18 13:00:00 PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Przemysłowej wraz z budową skrzyżowania z ul. Jedności Robotniczej w Strzelcach Kraj. – etap I” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 46.2 KiB)
 • Tabela Elementów Scalonych (DOCX, 33.2 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 29.8 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 59.2 KiB)
 • UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (PDF, 48.2 KiB)
37 2018-07-02 2018-07-17 00:00:00 Adaptacja sal szkolnych na I kondygnacji Szkoły Podstawowej nr 1 rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.3 MiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 983.1 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 2.3 MiB)
 • Przedmiar 1 (PDF, 609.2 KiB)
 • Przedmiar 2 (PDF, 3.9 MiB)
 • Przedmiar 3 (PDF, 629.7 KiB)
 • Rzut I piętra I (PDF, 775.9 KiB)
 • Rzut I piętra II (PDF, 604.9 KiB)
 • Załącznik Nr 2 (DOCX, 979.2 KiB)
 • Załącznik Nr 3 (DOCX, 978.1 KiB)
 • Załącznik Nr 4 (DOCX, 979 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 47.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 368 KiB)
38 2018-06-29 2018-07-25 13:00:00 ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 986.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 85.3 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej dla części I (DOCX, 31 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej dla części II (DOCX, 11.4 KiB)
 • Tabela ceny ryczałtowej dla części III (DOCX, 29 KiB)
 • Dokumentacja projektowa dla części I (ZIP, 109.5 MiB)
 • Dokumentacja projektowa dla części II (ZIP, 76.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa dla części III (ZIP, 46.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 301.9 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 520.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 315.5 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 2 (PDF, 83.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 (PDF, 36.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 117.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 143.9 KiB)
39 2018-06-29 2018-07-18 10:00:00 „Przebudowa poletek osadowych, budowa wiaty stalowej, instalacji odwadniającej oraz zbiornika bezodpływowego przy oczyszczalni ścieków na działce nr 23 obręb Sławno” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 805.5 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 1.3 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (ZIP, 195.8 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY (ZIP, 69.7 MiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (ZIP, 966.1 KiB)
 • DECYZJA POZWOLENIA NA BUDOWĘ (PDF, 947.4 KiB)
 • PRZEDMIAR (PDF, 2.4 MiB)
 • TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI (PDF, 788.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 47.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 696.6 KiB)
40 2018-06-22 2018-07-09 13:00:00 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej Część I - Naprawa nawierzchni bitumicznej (naprawy cząstkowe) Część II – remont cząstkowy dróg gminnych nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera typu Patcher” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 798 KiB)
 • Wzór umowy (PDF, 673.6 KiB)
 • Formularz oferty (DOCX, 24.2 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 19.3 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 18.4 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 18 KiB)
 • Wykaz robót (DOCX, 19.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 434.2 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 590.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 109.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu