ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
71 2017-10-26 2017-10-26 14:00:00 Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” rozstrzygnięty
 • ZAPYTANIE CENOWE (PDF, 2.5 MiB)
 • ZAŁĄCZNIKI W WERSJI DO EDYCJI (DOCX, 169.6 KiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 301.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 240.9 KiB)
72 2017-10-19 2017-11-03 14:00:00 Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa / przebudowa drogi gminnej - ulicy Ludowej oraz dojazdów do posesji, miejsc postojowych i podwórzy kwartału wydzielonego ulicami: Ludowa, Katedralna, Bolesława Chrobrego i Brygady Saperów w Strzelcach Krajeńskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą” rozstrzygnięty
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 2.5 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - WZÓR (DOC, 51.5 KiB)
 • WZÓR UMOWY (PDF, 1.3 MiB)
 • OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW (DOCX, 15.1 KiB)
 • MAPA (PDF, 1 MiB)
 • Warunki techniczne do wykonania projektu (PDF, 450.5 KiB)
 • PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY (PDF, 562.7 KiB)
73 2017-10-16 2017-10-25 13:00:00 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2017/2018” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 695.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 33.4 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 120.5 KiB)
 • Załączniki mapowe (ZIP, 24.1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami (PDF, 1.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 416.3 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z 19.10.2017 R. (PDF, 204.5 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 686.9 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 199 KiB)
74 2017-10-02 2017-10-17 13:00:00 „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 942.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 954.1 KiB)
 • STWiOR - strona tytułowa (PDF, 55 KiB)
 • STWiOR (PDF, 854.1 KiB)
 • Przedmiary część I (ZIP, 395.7 KiB)
 • Przedmiary część II (ZIP, 132 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (DOCX, 23.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie wykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu (DOC, 38.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 504.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I (PDF, 363.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II (PDF, 430.3 KiB)
75 2017-09-04 2017-09-19 13:00:00 „Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 568.8 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 751.9 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA (PDF, 132.6 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA CZĘŚĆ DALSZA (PDF, 1.1 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 47.6 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOC, 45.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA (DOC, 41 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI, LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 44 KiB)
 • ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (DOC, 34 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 46.8 KiB)
 • OPIS WYPOSAŻENIA CZĘŚĆ DALSZA (PDF, 1.8 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 1013.7 KiB)
 • MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ (PDF, 293 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY (DOCX, 47.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 1.7 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA CZĘŚCI I,II, IV (PDF, 872.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ III (PDF, 437.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ V (PDF, 448.2 KiB)
76 2017-08-24 2017-09-01 14:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie”. rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.6 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 86.1 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 292.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 256.3 KiB)
77 2017-08-10 2017-09-01 13:00:00 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 100 000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 1.695 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych 00/100)” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 708.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 790.5 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (ZIP, 45.1 KiB)
 • Wzór Umowy (DOC, 81 KiB)
 • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (PDF, 285.8 KiB)
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego (PDF, 1.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - TABELKA (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 233 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 18.08.2017 R. (PDF, 867.2 KiB)
 • fORMULARZ OFERTOWY PO ZMIANACH (DOC, 50.5 KiB)
 • SIWZ PO ZMIANACH Z 18.08.2017 R. (DOC, 176.5 KiB)
 • ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PO ZMIANACH Z 18.08.2017 R. (DOC, 80 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 507.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 824.9 KiB)
78 2017-08-04 --- Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” unieważniony
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 169.4 KiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja Lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 202.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 165.1 KiB)
79 2017-07-31 --- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko” rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.4 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 86.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 232.4 KiB)
80 2017-07-28 2017-08-22 13:00:00 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POPRAWIONA (PDF, 1.4 MiB)
 • FORMULARZ OFERTY NA CZĘŚĆ I (DOCX, 22.1 KiB)
 • FORMULARZ OFERTY NA CZĘŚĆ II - POPRAWIONY (DOCX, 49.9 KiB)
 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 (DOC, 44 KiB)
 • doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 33 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 34.5 KiB)
 • zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - załącznik nr 7 (DOC, 34.5 KiB)
 • Projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacje Techniczne, Projekt wykonawczy, warunki przyłącza do sieci ENEA, dec. LWKZ, dec. o ustaleniu lokalizacji, ekspertyza techniczna, projekt podziału, warunki tech. wod-kan, warunki teletech., wyposażenie, zdjęcia (ZIP, 842.4 MiB)
 • wzór umowy na roboty budowlane (DOCX, 88.1 KiB)
 • wzór umowy na dostawy (DOCX, 195.1 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ ZA ZAŁĄCZNIKAMI - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 775.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 256.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z 17.08.2017 (PDF, 1.6 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH Z 17.08.2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY NA CZĘŚĆ II PO ZMIANACH Z 17.08.2017 (DOCX, 48.3 KiB)
 • WYPOSAŻENIE - ZESTAWIENIE Z 17.08.2017 (PDF, 21.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 417.4 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (PDF, 373.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu