ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
81 2017-07-26 --- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w odniesieniu do niżej wymienionego zadania inwestycyjnego zwanego dalej Inwestycją: „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - ulice Forteczna i Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - ulice Forteczna i Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa remontu baszty (ZIP, 42.3 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 85.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 248.8 KiB)
82 2017-07-20 2017-08-07 13:00:00 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i częściowo utwardzonej” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1022.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularze ofertowe na części 1-3 (DOCX, 31.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 35 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 38.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część I (ZIP, 36.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część II (DOC, 38 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część III (PDF, 126.5 KiB)
 • wzór umowy na część I (DOC, 139 KiB)
 • wzór umowy na część II (DOC, 141 KiB)
 • wzór umowy na część III (DOC, 138.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 676.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 919.6 KiB)
83 2017-07-12 2017-08-01 13:00:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Grodziskiej i Słonecznej w Strzelcach Kraj.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 817.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 21.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2 POPRAWIONE (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej - załącznik nr 4 (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 32.5 KiB)
 • Wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 34 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - załącznik nr 7 (DOC, 34 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 88.4 KiB)
 • Dokumentacja zawierająca: opinie geotechniczną, Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne, decyzję LWKZ, decyzję pozwolenia na budowę, odejścia sieci wod-kan, przedmiar (ZIP, 115.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 493.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 26.07.2017 r. (PDF, 367.8 KiB)
 • NOWY PRZEDMIAR (PDF, 392.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 221.8 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 27.07.2017 (PDF, 520.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 473 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 734 KiB)
84 2017-06-29 2017-07-07 14:00:00 "Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie" rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 815.2 KiB)
 • Formularz oferty (DOC, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 16.9 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 68.6 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót budowlanych (ZIP, 6.7 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 206.6 KiB)
 • Zgłoszenie robót budowlanych (PDF, 410.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 258.9 KiB)
85 2017-06-28 2017-07-14 13:00:00 „Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 772.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.6 MiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (DOCX, 22 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 4 (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 32.5 KiB)
 • wykaz osób - załączni nr 6 (DOC, 34 KiB)
 • Zobowiązanie do udostępnienia zasobów podmiotu trzeciego (załącznik nr 7) (DOC, 37.5 KiB)
 • Dokumentcja projektowa (Projekt budowlany, STWiOR, przedmiar, decyzja pozwolenia na budowę) (ZIP, 26.6 MiB)
 • wzór umowy (PDF, 1.6 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 285.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 543.5 KiB)
86 2017-05-26 2017-06-12 13:00:00 Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 697.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 770.3 KiB)
 • formularz ofertowy - załacznik nr 1 (DOC, 52.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 35.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOC, 45 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 38 KiB)
 • doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 32.5 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 37.5 KiB)
 • oświadczenie - grupa kapitałowa (DOC, 44 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 140 KiB)
 • Dokumentacja projektowa, przedmiar, Specyfikacje Techniczne (ZIP, 16.2 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 321.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 389.4 KiB)
87 2017-05-16 2017-05-25 14:00:00 Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie rozstrzygnięty
 • zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 244.7 KiB)
 • zapytanie ofertowe (PDF, 592.4 KiB)
 • wzór formularza ofertowego (DOC, 42.5 KiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 16.9 KiB)
 • decyzja LWKZ (PDF, 1.1 MiB)
 • przedmiar (PDF, 68.6 KiB)
 • STWiOR (PDF, 206.6 KiB)
 • zgłoszenie robót (PDF, 410.6 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót budowlanych (ZIP, 6.7 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 307.1 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 307.4 KiB)
88 2017-05-04 2017-05-11 15:30:00 "Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa" unieważniony
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 244 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 642.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 41 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 14.9 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 16.2 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 260.9 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 220.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 341.1 KiB)
89 2017-04-27 2017-05-11 10:00:00 "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie" rozstrzygnięty
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 271.6 KiB)
 • FORMULARZ CENOWO- OFERTOWY (DOCX, 29.4 KiB)
 • OŚWIADCZENIA (DOCX, 14.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 332.3 KiB)
90 2017-04-11 2017-04-20 10:00:00 „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 434 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 68.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 837.2 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 30.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 1.5 MiB)
 • WZÓR UMOWY POPRAWIONY (PDF, 1.4 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY POPRAWIONY (DOCX, 19.1 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 19 KWIETNIA 2017 R. (PDF, 324.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DOCX, 19.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 655.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu