ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-10-02 2017-10-17 13:00:00 „Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 942.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 954.1 KiB)
 • STWiOR - strona tytułowa (PDF, 55 KiB)
 • STWiOR (PDF, 854.1 KiB)
 • Przedmiary część I (ZIP, 395.7 KiB)
 • Przedmiary część II (ZIP, 132 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (DOCX, 23.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOC, 46 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie wykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34.5 KiB)
 • Zobowiązanie podmiotu (DOC, 38.5 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 147.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 504.6 KiB)
2 2017-09-04 2017-09-19 13:00:00 „Dostawa wraz z instalacją wyposażenia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich” rozstrzygnięty
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 568.8 KiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF, 751.9 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA (PDF, 132.6 KiB)
 • OPIS TECHNICZNY WYPOSAŻENIA CZĘŚĆ DALSZA (PDF, 1.1 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY (DOCX, 47.6 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (DOC, 45.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA (DOC, 41 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI, LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 44 KiB)
 • ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO (DOC, 34 KiB)
 • WZÓR UMOWY (DOCX, 46.8 KiB)
 • OPIS WYPOSAŻENIA CZĘŚĆ DALSZA (PDF, 1.8 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 1013.7 KiB)
 • MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ (PDF, 293 KiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY - POPRAWIONY (DOCX, 47.6 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 1.7 MiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA CZĘŚCI I,II, IV (PDF, 872.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ III (PDF, 437.3 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ V (PDF, 448.2 KiB)
3 2017-08-24 2017-09-01 14:00:00 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie”. rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.6 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 86.1 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 292.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 256.3 KiB)
4 2017-08-10 2017-09-01 13:00:00 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 100 000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2017 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 1.695 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych 00/100)” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 708.9 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 790.5 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (ZIP, 45.1 KiB)
 • Wzór Umowy (DOC, 81 KiB)
 • Uchwała Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (PDF, 285.8 KiB)
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego (PDF, 1.8 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE - TABELKA (PDF, 1.7 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 233 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 18.08.2017 R. (PDF, 867.2 KiB)
 • fORMULARZ OFERTOWY PO ZMIANACH (DOC, 50.5 KiB)
 • SIWZ PO ZMIANACH Z 18.08.2017 R. (DOC, 176.5 KiB)
 • ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PO ZMIANACH Z 18.08.2017 R. (DOC, 80 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 507.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 824.9 KiB)
5 2017-08-04 --- Pełnienie nadzoru archeologicznego w odniesieniu do zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” unieważniony
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 2.5 MiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 169.4 KiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja ulica Forteczna - Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Dokumentacja Lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Zestawienie ofert (PDF, 202.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 165.1 KiB)
6 2017-07-31 --- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa budynku zaplecza stadionu sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Bobrówko” rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.4 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 11.9 KiB)
 • Załączniki w wersji do edycji (DOCX, 86.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 232.4 KiB)
7 2017-07-28 2017-08-22 13:00:00 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - POPRAWIONA (PDF, 1.4 MiB)
 • FORMULARZ OFERTY NA CZĘŚĆ I (DOCX, 22.1 KiB)
 • FORMULARZ OFERTY NA CZĘŚĆ II - POPRAWIONY (DOCX, 49.9 KiB)
 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 (DOC, 44 KiB)
 • doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 33 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 34.5 KiB)
 • zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - załącznik nr 7 (DOC, 34.5 KiB)
 • Projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacje Techniczne, Projekt wykonawczy, warunki przyłącza do sieci ENEA, dec. LWKZ, dec. o ustaleniu lokalizacji, ekspertyza techniczna, projekt podziału, warunki tech. wod-kan, warunki teletech., wyposażenie, zdjęcia (ZIP, 842.4 MiB)
 • wzór umowy na roboty budowlane (DOCX, 88.1 KiB)
 • wzór umowy na dostawy (DOCX, 195.1 KiB)
 • MODYFIKACJA SIWZ ZA ZAŁĄCZNIKAMI - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 775.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 256.2 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z 17.08.2017 (PDF, 1.6 MiB)
 • SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO ZMIANACH Z 17.08.2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY NA CZĘŚĆ II PO ZMIANACH Z 17.08.2017 (DOCX, 48.3 KiB)
 • WYPOSAŻENIE - ZESTAWIENIE Z 17.08.2017 (PDF, 21.7 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 417.4 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU (PDF, 373.4 KiB)
8 2017-07-26 --- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w odniesieniu do niżej wymienionego zadania inwestycyjnego zwanego dalej Inwestycją: „Rewitalizacja Strzelec Krajeńskich – etap II” Zadanie realizowane z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 oraz Działania 1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. rozstrzygnięty
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 3.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - ulice Forteczna i Południowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Dokumentacja projektowa - ulice Forteczna i Północna (ZIP, 7.9 MiB)
 • Lampy solarne (ZIP, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa remontu baszty (ZIP, 42.3 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 85.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 248.8 KiB)
9 2017-07-20 2017-08-07 13:00:00 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i częściowo utwardzonej” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1022.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularze ofertowe na części 1-3 (DOCX, 31.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 35 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 38.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część I (ZIP, 36.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część II (DOC, 38 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część III (PDF, 126.5 KiB)
 • wzór umowy na część I (DOC, 139 KiB)
 • wzór umowy na część II (DOC, 141 KiB)
 • wzór umowy na część III (DOC, 138.5 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 676.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 919.6 KiB)
10 2017-07-12 2017-08-01 13:00:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Grodziskiej i Słonecznej w Strzelcach Kraj.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 817.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 21.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2 POPRAWIONE (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej - załącznik nr 4 (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 32.5 KiB)
 • Wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 34 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - załącznik nr 7 (DOC, 34 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 88.4 KiB)
 • Dokumentacja zawierająca: opinie geotechniczną, Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne, decyzję LWKZ, decyzję pozwolenia na budowę, odejścia sieci wod-kan, przedmiar (ZIP, 115.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 493.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 26.07.2017 r. (PDF, 367.8 KiB)
 • NOWY PRZEDMIAR (PDF, 392.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 221.8 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 27.07.2017 (PDF, 520.1 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 473 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 734 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu