ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-11 2017-04-20 10:00:00 „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 434 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 68.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 837.2 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 30.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 1.5 MiB)
 • WZÓR UMOWY POPRAWIONY (PDF, 1.4 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY POPRAWIONY (DOCX, 19.1 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 19 KWIETNIA 2017 R. (PDF, 324.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DOCX, 19.7 KiB)
2 2017-01-25 2017-02-14 13:00:00 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Zamówienie Częściowe 1) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów 2) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 113.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa Gilów (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 31.4 MiB)
 • Dokumentacja projektowa Brzoza (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 49.2 MiB)
 • wzór umowy (DOC, 332.5 KiB)
 • TECR - Załącznik nr 1A do siwz (DOC, 53 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik nr 2 do siwz (DOC, 40 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik nr 3 do siwz (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik nr 4 do siwz (DOC, 38.5 KiB)
 • Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do siwz (DOC, 33 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 6 do siwz (DOC, 37 KiB)
 • Grupa kapitałowa - załącznik nr 7 do siwz (DOC, 45 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz (DOC, 61.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 866.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 951.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 748.5 KiB)
3 2017-01-13 2017-01-30 13:00:00 Przebudowa parkingu oraz traktów spacerowych wraz z odwodnieniem przy Banku Spółdzielczym w Strzelcach Kraj. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 48.3 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 87.2 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 1 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 15.3 KiB)
 • Organizacja ruchu (ZIP, 487.8 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 2 MiB)
 • Projekt budowlany - kanalizacja sanitarna (ZIP, 4.4 MiB)
 • Projekt budowlany - część drogowa (ZIP, 5.6 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 279.9 KiB)
 • INFORMACJA Z JAWNEGO OTWARCIA OFERT (PDF, 731.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.1 MiB)
4 2016-12-16 --- „Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjumi przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu okresie od 02-01-2017r. do 31-12-2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02-01-2017r.do 21-06-2019r.” w toku
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 605.4 KiB)
5 2016-12-06 2016-12-16 11:45:00 Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02.01.2017r. do 21.06.2019r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 939.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.2 MiB)
 • Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 334.8 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 36.7 KiB)
 • Załącznik Nr 9 wykaz uczniów (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik Nr 11 umowa przewozy autobusy cz. I (DOCX, 37.8 KiB)
 • Załącznik Nr 11a umowa przewozy mikrobusy cz. II (DOCX, 38.1 KiB)
 • Załącznik Nr 12 umowa dzierżawy (DOCX, 24.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część III (PDF, 573.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część II (PDF, 485.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część I (PDF, 583 KiB)
6 2016-12-06 2016-12-15 13:00:00 „Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 602.1 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOC, 490.5 KiB)
 • UCHWAŁA NR XX/108/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH (PDF, 263.6 KiB)
 • UCHWAŁA NR IV/27/11 RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH (PDF, 1.3 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 291.4 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ I (PDF, 271 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA CZĘŚĆ II (PDF, 272.8 KiB)
7 2016-10-31 2016-11-10 13:00:00 Dostawa autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 533 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 897.5 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 23.2 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 19.1 KiB)
 • oświadczenia - załacznik nr 2 (DOCX, 23.5 KiB)
 • oświadczenia - grupa kapitałowa - załacznik nr 3 (DOCX, 14.5 KiB)
 • wykaz dostaw- załącznik nr 4 (DOC, 48 KiB)
 • wzór formularza ofertowego - załącznik nr 5 (RTF, 94.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 404.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 627 KiB)
8 2016-10-26 2016-11-04 13:00:00 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w sezonie 2016/2017 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 835.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.2 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (DOC, 117.5 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 33.3 KiB)
 • Mapy dla części I (ZIP, 9.2 MiB)
 • Mapy dla części II (ZIP, 16.1 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 481.9 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY” (PDF, 595.3 KiB)
9 2016-10-06 2016-10-21 13:00:00 „Budowa placu zabawowo – sportowego w Gardzku gmina Strzelce Krajeńskie” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 480.9 KiB)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 (DOCX, 33.5 KiB)
 • Projekt budowlany, STWiOR, przedmiar, TECR - załącznik nr 2 (ZIP, 11.3 MiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 3 (DOCX, 52.9 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu - załacznik nr 4 (DOCX, 16 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 5 (DOCX, 21.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - załącznik nr 6 (DOCX, 21.7 KiB)
 • RYSUNKI URZĄDZEŃ (PDF, 1.2 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 14.10.2016 (PDF, 266.2 KiB)
 • Plan zagospodarowania terenu (PDF, 1.5 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie z 17.10.2016 r. (PDF, 246.3 KiB)
 • INFORMACJA Z JAWNEGO OTWARCIA OFERT (PDF, 480.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 687 KiB)
10 2016-09-23 2016-10-17 13:00:00 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 4.905.000,00zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięć tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego 2016 roku deficytu budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie w wysokości 1.500.000,00zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł) i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.405.000,00zł (słownie: trzy miliony czterysta pięć tysięcy zł) rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOCX, 31 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1008.3 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 (DOC, 50 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOCX, 27.5 KiB)
 • oświadczenie - grupa kapitałowa - załącznik nr 3 (DOCX, 24 KiB)
 • wzór umowy - załącznik nr 4 POPRAWIONY (DOC, 80 KiB)
 • Uchwała Rady Miejskiej dotycząca zaciągnięcia kredytu (PDF, 348.6 KiB)
 • Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty kredytu (PDF, 186 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 350.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 29.09.2016 R. (PDF, 1.3 MiB)
 • TABELA - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ODPOWIEDZI (PDF, 194.3 KiB)
 • OPINIA RIO - ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ODPOWIEDZI (PDF, 1.4 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 751 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 30.09.2016 R. (PDF, 1.2 MiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 04.10.2016 (PDF, 753.9 KiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE Z 06.10.2016 R. (PDF, 498.2 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 07.10 I 10.10.2016 R. (PDF, 1012 KiB)
 • Zaświadczenie o nadaniu NIP (PDF, 434.2 KiB)
 • Zaświadczenie o nadaniu REGON (PDF, 290.6 KiB)
 • Zaświadczenie o wyborze burmistrza (PDF, 147.7 KiB)
 • Uchwała o powołaniu skarbnika (PDF, 324.1 KiB)
 • Uchwała RIO za 2014 r. (PDF, 1.6 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 487.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 840.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu