ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-05-26 2017-06-12 13:00:00 Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 697.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 770.3 KiB)
 • formularz ofertowy - załacznik nr 1 (DOC, 52.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 2 (DOC, 35.5 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 3 (DOC, 45 KiB)
 • oświadczenie - załącznik nr 4 (DOC, 38 KiB)
 • doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 32.5 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 37.5 KiB)
 • oświadczenie - grupa kapitałowa (DOC, 44 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 140 KiB)
 • Dokumentacja projektowa, przedmiar, Specyfikacje Techniczne (ZIP, 16.2 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 321.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 389.4 KiB)
2 2017-05-16 2017-05-25 14:00:00 Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w m. Strzelce Krajeńskie w toku
 • zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 244.7 KiB)
 • zapytanie ofertowe (PDF, 592.4 KiB)
 • wzór formularza ofertowego (DOC, 42.5 KiB)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 16.9 KiB)
 • decyzja LWKZ (PDF, 1.1 MiB)
 • przedmiar (PDF, 68.6 KiB)
 • STWiOR (PDF, 206.6 KiB)
 • zgłoszenie robót (PDF, 410.6 KiB)
 • Projekt zgłoszenia robót budowlanych (ZIP, 6.7 MiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 307.1 KiB)
3 2017-05-04 2017-05-11 15:30:00 "Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika od Strzelec Krajeńskich do Piastowa" unieważniony
 • Zaproszenie do złożenia oferty (PDF, 244 KiB)
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 642.6 KiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 41 KiB)
 • Oświadczenie (DOCX, 14.9 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 16.2 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 260.9 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (PDF, 220.4 KiB)
 • ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 341.1 KiB)
4 2017-04-27 2017-05-11 10:00:00 "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie" rozstrzygnięty
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 271.6 KiB)
 • FORMULARZ CENOWO- OFERTOWY (DOCX, 29.4 KiB)
 • OŚWIADCZENIA (DOCX, 14.6 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 332.3 KiB)
5 2017-04-11 2017-04-20 10:00:00 „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Strzelcach Kraj.” rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 434 KiB)
 • wzór umowy (DOC, 68.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 837.2 KiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 30.6 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 1.5 MiB)
 • WZÓR UMOWY POPRAWIONY (PDF, 1.4 MiB)
 • FORMULARZ OFERTOWY POPRAWIONY (DOCX, 19.1 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 19 KWIETNIA 2017 R. (PDF, 324.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DOCX, 19.7 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 655.4 KiB)
6 2017-04-10 2017-04-26 13:00:00 Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowościach Sidłów, Gardzko i Ogardy, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 660.6 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularz ofertowy (DOC, 67.5 KiB)
 • Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej (DOC, 66 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (DOC, 40.5 KiB)
 • OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODMIOTACH TRZECICH (DOC, 45.5 KiB)
 • ZOBOWIĄZANIE (DOC, 38 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Wykaz Kadry przewidzianej do realizacji zadania (DOC, 37 KiB)
 • OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI, LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 Pzp (DOC, 44.5 KiB)
 • Wzór umowy (DOC, 344 KiB)
 • Dokumentacja projektowa na drogę w Sidłowie (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 36.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa na drogę w Gardzku (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 36 MiB)
 • Dokumentacja projektowa na drogę w Ogardach (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 38.6 MiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 916.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 607.5 KiB)
7 2017-01-25 2017-02-14 13:00:00 Przetarg nieograniczony na roboty budowlane Zamówienie Częściowe 1) Przebudowa drogi wiejskiej wraz z odwodnieniem w Gminie Strzelce Krajeńskie w miejscowości Gilów 2) Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w miejscowości Brzoza rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (DOC, 113.5 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa Gilów (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 31.4 MiB)
 • Dokumentacja projektowa Brzoza (Projekt zagospodarowania terenu, przedmiar, STWIOR) (ZIP, 49.2 MiB)
 • wzór umowy (DOC, 332.5 KiB)
 • TECR - Załącznik nr 1A do siwz (DOC, 53 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik nr 2 do siwz (DOC, 40 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik nr 3 do siwz (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie - Załącznik nr 4 do siwz (DOC, 38.5 KiB)
 • Doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 do siwz (DOC, 33 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 6 do siwz (DOC, 37 KiB)
 • Grupa kapitałowa - załącznik nr 7 do siwz (DOC, 45 KiB)
 • Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do siwz (DOC, 61.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA (PDF, 866.4 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 951.8 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 748.5 KiB)
8 2017-01-13 2017-01-30 13:00:00 Przebudowa parkingu oraz traktów spacerowych wraz z odwodnieniem przy Banku Spółdzielczym w Strzelcach Kraj. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.8 MiB)
 • załączniki w wersji do edycji (DOCX, 48.3 KiB)
 • wzór umowy (DOCX, 87.2 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 1 MiB)
 • Przedmiary (ZIP, 15.3 KiB)
 • Organizacja ruchu (ZIP, 487.8 KiB)
 • Specyfikacje Techniczne (PDF, 2 MiB)
 • Projekt budowlany - kanalizacja sanitarna (ZIP, 4.4 MiB)
 • Projekt budowlany - część drogowa (ZIP, 5.6 MiB)
 • ODPOWIEDŹ NA PYTANIE (PDF, 279.9 KiB)
 • INFORMACJA Z JAWNEGO OTWARCIA OFERT (PDF, 731.1 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE OFERTY (PDF, 1.1 MiB)
9 2016-12-16 --- „Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjumi przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu okresie od 02-01-2017r. do 31-12-2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02-01-2017r.do 21-06-2019r.” w toku
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 605.4 KiB)
10 2016-12-06 2016-12-16 11:45:00 Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z wykorzystaniem powierzonego środka transportu w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r. oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek w Gorzowie Wielkopolskim i Barlinku w okresie od 02.01.2017r. do 21.06.2019r. rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 5.8 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 939.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 8.2 MiB)
 • Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 334.8 KiB)
 • Załączniki do edycji (DOCX, 36.7 KiB)
 • Załącznik Nr 9 wykaz uczniów (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 10 Specyfikacja techniczna (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik Nr 11 umowa przewozy autobusy cz. I (DOCX, 37.8 KiB)
 • Załącznik Nr 11a umowa przewozy mikrobusy cz. II (DOCX, 38.1 KiB)
 • Załącznik Nr 12 umowa dzierżawy (DOCX, 24.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część III (PDF, 573.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część II (PDF, 485.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - część I (PDF, 583 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu