ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-28 2017-08-16 13:00:00 „Zmiana sposobu użytkowania części budynku biurowego na publiczny dom opieki społecznej – Środowiskowy Dom Samopomocy wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Strzelce Krajeńskie” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1a (DOCX, 22.1 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1b (DOCX, 44.7 KiB)
 • oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3 (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 4 (DOC, 44 KiB)
 • doświadczenie wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 33 KiB)
 • wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 34.5 KiB)
 • zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - załącznik nr 7 (DOC, 34.5 KiB)
 • Projekt budowlany, przedmiary, Specyfikacje Techniczne, Projekt wykonawczy, warunki przyłącza do sieci ENEA, dec. LWKZ, dec. o ustaleniu lokalizacji, ekspertyza techniczna, projekt podziału, warunki tech. wod-kan, warunki teletech., wyposażenie, zdjęcia (ZIP, 841.3 MiB)
 • wzór umowy na roboty budowlane (DOCX, 87.5 KiB)
 • wzór umowy na dostawy (DOCX, 195.1 KiB)
2 2017-07-20 2017-08-07 13:00:00 „Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i częściowo utwardzonej” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1022.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.1 MiB)
 • Formularze ofertowe na części 1-3 (DOCX, 31.1 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Wykaz osób (DOC, 34 KiB)
 • Wykaz sprzętu (DOC, 35 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 38.5 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część I (ZIP, 36.5 MiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część II (DOC, 38 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia na część III (PDF, 126.5 KiB)
 • wzór umowy na część I (DOC, 139 KiB)
 • wzór umowy na część II (DOC, 141 KiB)
 • wzór umowy na część III (DOC, 138.5 KiB)
3 2017-07-12 2017-08-01 13:00:00 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Grodziskiej i Słonecznej w Strzelcach Kraj.” ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 817.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.3 MiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 (DOCX, 21.8 KiB)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2 POPRAWIONE (DOC, 45.5 KiB)
 • Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 (DOC, 45 KiB)
 • Oświadczenie dotyczace grupy kapitałowej - załącznik nr 4 (DOC, 44 KiB)
 • Doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 (DOC, 32.5 KiB)
 • Wykaz osób - załącznik nr 6 (DOC, 34 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - załącznik nr 7 (DOC, 34 KiB)
 • Wzór umowy (DOCX, 88.4 KiB)
 • Dokumentacja zawierająca: opinie geotechniczną, Projekt Budowlany, Specyfikacje Techniczne, decyzję LWKZ, decyzję pozwolenia na budowę, odejścia sieci wod-kan, przedmiar (ZIP, 115.1 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania (PDF, 493.7 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania 26.07.2017 r. (PDF, 367.8 KiB)
 • NOWY PRZEDMIAR (PDF, 392.7 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (PDF, 221.8 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z 27.07.2017 (PDF, 520.1 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu