ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Insygnia Gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZASADY UŻYWANIA HERBU, FLAGI I NAZWY GMINY STRZELCE KRAJEŃSKIE

Informacja ogłoszona dnia 2013-05-10 11:02:26 przez Aleksandra Zydor

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr XXI/141/08
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 26 lutego 2008 r.
 
w sprawie ustalenia zasad używania herbu, flagi i nazwy Gminy Strzelce Krajeńskie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Dz. U.  Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.  Dz. U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. - Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974        i Nr 173, poz. 1218 ) oraz § 1 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Nr VII/41/07 z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie  uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Krajeńskie ( z 2007 r. Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 18, poz. 267; zm. z 2008 r. Nr 13, poz. 333) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące zasady używania herbu i flagi gminy Strzelce Krajeńskie:
1. Wykorzystanie herbu i flagi gminy powinno być dokonywane w okolicznościach i warunkach zapewniających poszanowanie tych symboli.
2. Herb Gminy Strzelce Krajeńskie umieszcza się:
1) w pomieszczeniach i salach posiedzeń organów Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,
2) na tablicach z nazwami ulic, placów, osiedli i innych tablicach informacyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie,
2) na blankietach urzędowych Gminy Strzelce Krajeńskie,
3) na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich,
4) na upominkach, nagrodach, dyplomach okolicznościowych, wydawnictwach i innych przedmiotach promujących Gminę Strzelce Krajeńskie.
3. Flagę Gminy Strzelce Krajeńskie wywiesza się:
1) na budynku lub przed budynkiem Urzędu Miejskiego oraz przed lokalami wyborczymi podczas wyborów: prezydenta RP, parlamentarnych, samorządowych, referendach,
2) na budynku Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy Strzelce Krajeńskie  w dniach świąt państwowych i samorządowych,
3) na budynku lub przed budynkiem Urzędu Miejskiego oraz w siedzibach innych jednostek        i instytucji, oraz  podczas uroczystości, imprez i targów organizowanych  i współorganizowanych przez Gminę Strzelce Krajeńskie.
§ 2. Zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie herbu wyraża Burmistrz Strzelec Krajeńskich w drodze zarządzenia.
§ 3. 1. Umieszczenie herbu i nazwy Gminy Strzelce Krajeńskie w celach komercyjnych na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego, zamieszczane w znaku towarowym albo usługowym wymaga wyrażenia zgody Burmistrza Strzelec Krajeńskich z zachowaniem procedury określonej w § 2.
2. Zgodę, o której mowa w ust. 1 wydaje się na oznaczony towar lub znak towarowy  ( handlowy)  na czas określony, nie dłuży jednak niż okres dziesięcioletni.
3. Przeniesienie tego prawa na inną osobę fizyczną lub prawną wymaga odrębnej zgody  Burmistrza Strzelec Krajeńskich z zachowaniem zasad określonych  w ust. 1.
4. Burmistrz Strzelec Krajeńskich może wyrażoną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeżeli uprawniony podmiot naraża honor lub interes gminy na szkodę, albo nie zachowuje warunków, na których zgoda została wydana.
5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, gdy na mocy ustawy lub odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich podjętej na podstawie upoważnień ustawowych, został nałożony obowiązek użycia herbu  Gminy Strzelce Krajeńskie.
§ 4. Udzielona zgoda na użycie herbu i nazwy Gminy Strzelce Krajeńskie wygasa wskutek:
1) upływu okresu, na który została udzielona,
2) zrzeczenia się uprawnionego podmiotu do korzystania z herbu i nazwy Gminy,
3) zaprzestania przez uprawniony podmiot działalności, z którą zgoda była związana,
4)przeniesienia prawa do używania herbu i nazwy Gminy bez zgody Burmistrza na osobę trzecią,
5)wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy, jeżeli takiego prawa udzielono zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
§ 5. 1.Udzielenie zgody, o której mowa w § 2 może nastąpić odpłatnie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Burmistrz Strzelec Krajeńskich może postanowić, że udzielenie zgody następuje nieodpłatnie, jeżeli udzielana jest ona jednostkom organizacyjnym Gminy, spółkom,   w których Gmina posiada udziały przekraczające 50%, fundacjom, w których gmina jest fundatorem, stowarzyszeniom gmin, których Gmina jest członkiem, placówkom oświatowym prowadzącym działalność na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie  oraz  organizacjom pozarządowym  działającym w sferze pożytku publicznego.
§ 6. Przepisy uchwały mają odpowiednie zastosowanie do posługiwania się herbem lub jego znakiem i nazwą Gminy Strzelce Krajeńskie w innych celach niż określone w § 3 ust. 1.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 
 
                  Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Elżbieta Łabędź
                                                      
 
plik do pobrania: UCHWAŁA nr XXI/141/08
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-02-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-10 11:02:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-10 11:02:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Tracz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-10 11:05:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony