ˆ

Wybory ławników

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Akapit nr 1 - brak tytułu

I N F O R M A C J A
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 28 maja 2015 r.

Na podstawie art. 158, 159, 160, 161, 162 i 163 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 133)
                                                                           podaje się do publicznej wiadomości:
I. Z dniem 31 grudnia 2015 r. upływa kadencja ławników sądowych i w terminie do dnia 31 października 2015 r. Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2016-2019 r.
II. Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim. określił liczbę ławników wybieranych przez Radę Miejską w Strzelcach Krajeńskich:
- do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – w liczbie 1 osoba
- do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich – w liczbie 2 osób.
III. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania
co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
IV. Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
- adwokaci i aplikanci adwokaccy;
- radcy prawni i aplikanci radcowscy;
- duchowni;
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
- funkcjonariusze Służby Więziennej;
- radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
V. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2015 r.
VI. Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich przy alei Wolności 48, pokój nr 43 (III piętro) od dnia 01 czerwca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
VII. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników.
Karty zgłoszenia wydawane są nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 43 III piętro) w godzinach przyjmowania zgłoszeń, a także dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika( regulacje prawne zawarte w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.)
5) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata;
6) listę osób, zwierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, w przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli (w przypadku zgłoszenia kandydata dokonywanego przez obywateli osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia, jest pierwsza osoba umieszczona na liście);
7) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.
Uwaga!
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika, a koszty opłat z dokumenty wymienione w pkt 5 ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3 i 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przez dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt 5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.


Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na składanej liście podpisów osób zgłaszających kandydata.
VIII. Wszelkie informacje dotyczące wyboru ławników sądowych udzielane są w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 (III piętro, pokój nr 43) w godzinach pracy Urzędu pod nr telefonu (095) 763 11 30 wew. 343.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Grochala

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Łazarewicz - Ćwirko
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Łazarewicz - Ćwirko
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-28 10:50:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-28 10:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Sitarz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-29 09:45:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1781 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »