ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Wybory ławników

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Informacja ogłoszona dnia 2019-06-03 15:23:05 przez Jolanta Budacz

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
I N F O R M A C J A
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 3 czerwca 2019 r.
 
Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych – u.s.p. (Dz. U. 2019 poz.52 ze zm.).
 
I. Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników sądowych i w terminie do dnia  31 października 2019 r. Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich winna dokonać wyboru ławników na kadencję 2020-2023 r.
II. Prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim określił liczbę ławników wybieranych przez Radę Miejską w Strzelcach Krajeńskich:
- do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 2 osoby
- do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich – 1 osoba.
III. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych  i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat,
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu
  kandydowania co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie,
- do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być  wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
IV. Ławnikami nie mogą być:
- osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
- osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
- funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
- adwokaci i aplikanci adwokaccy;
- radcy prawni i aplikanci radcowscy;
- duchowni;
- żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
- funkcjonariusze Służby Więziennej;
- radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
V. Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie  przepisów  prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli  mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r.
VI. Zgłoszenia kandydatów na ławników przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich przy alei Wolności 48, pokój nr 43 (III piętro) od dnia 03 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
VII. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów  na ławników.
Karty zgłoszenia wydawane są nieodpłatnie w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (pokój nr 43 III piętro) w godzinach przyjmowania zgłoszeń, a także dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na  karcie zgłoszenia należy dołączyć następujące  dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
5) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata;
6) listę osób, zwierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata, w przypadku zgłoszenia kandydata przez obywateli  (w przypadku zgłoszenia kandydata dokonywanego przez obywateli osobą uprawnioną do składania wyjaśnień  w sprawie zgłoszenia,  jest pierwsza osoba umieszczona na liście);
7) dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku  o wydawanie dowodu osobistego.
 
Uwaga!
 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa ( art. 167 § 7 i § 8 u.s.p.). Opłaty za badania lekarskie   i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).
 
 
 
Dokumenty wymienione w punktach 1, 2, 3 i 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przez dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione  w pkt 5 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
VIII. Wszelkie informacje dotyczące wyboru ławników sądowych udzielane są  w Urzędzie   Miejskim  w  Strzelcach   Krajeńskich   Aleja  Wolności   48 (III piętro, pokój nr 43w godzinach pracy Urzędu  pod nr telefonu  (095) 763 63 43.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
         /-/  Jadwiga Janusz                            

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Haszczyc
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Przewodnicząca Rady Miejskiej - Jadwiga Janusz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-03 15:22:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-03 15:23:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-11 06:34:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony