ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz u. z 2021 r. poz. 1641 z późn. zm.).
 
ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO BĘDĄCYCH W POSIADANIU URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZELCACH KRAJEŃSKICH, W CELU ICH PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA
Dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej używające tych informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia oraz czasie pozyskania informacji z BIP Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.
Dla informacji udostępnianych w trybie wnioskowym
 1. Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich określa ewentualne warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 2. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Urząd Miejski może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.
 3. Ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.
 4. Urząd Miejski, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
Gmina Strzelce Krajeńskie nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP Urzędu Miejskiego lub w innym gminnym serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępnienia lub ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego,
 2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę, m.in. przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych.
ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE
 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miejski, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.
 2. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
 3. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.), z tym że:
  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
SPOSÓB KORZYSTANIA Z INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO, MAJĄCYCH CECHY UTWORU LUB PRZEDMIOTU PRAW POKREWNYCH LUB STANOWIĄCYCH BAZĘ DANYCH:
Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem, że nie narusza to przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.). W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
 
WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE MUSI BYĆ ZGODNY Z USTAWĄ O PONOWNYM WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO .
Poniżej sugerowany wzór wniosku do pobrania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dorota Grzesiak - Sekretarz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-11-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dorota Grzesiak - Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-11-04 13:52:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-11-04 14:11:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-23 09:06:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4787 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »