ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

POZAKONKURSOWY TRYB UDZIELANIA DOTACJI

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-04-29 12:00:21 przez Aleksandra Zydor

Akapit nr - brak tytułu

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Strzelce Krajeńskie na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu
do Spraw Pożytku Publicznego z  dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018, poz. 2055).
 
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Miejskiego, oferta na okres 7 dni jest podawana do publicznej wiadomości, tj zamieszczana:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.strzelce.pl
  • na stronie internetowej Urzędu: www.strzelce.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy  tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.
« powrót do poprzedniej strony