ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rada Miejska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakres czynności Rady Miejskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 10:52:53 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Do wyłącznej właściwości Rady należy :
1) uchwalenie statutu gminy i statutu sołectwa;
2) ustalenie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie - na wniosek burmistrza, sekretarza oraz skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu;
4) powoływanie kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
5) powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji;
6) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu;
7) uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
8) uchwalenie programów gospodarczych;
9) ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
10) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach;
11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej (do czasu określenia tych zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej),
b) emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) ustalenia zasad gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz określania stawek czynszu za najem mieszkań,
g) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
h) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
i) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
12) ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym;
12a) określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
13) ustalanie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego;
14) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej;
15) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, w tym uchwalenie statutu związku gminy oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
16) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników;
17) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
17a) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
17b) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń i społeczności lokalnych i regionalnych;
17c) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
18) powoływanie stałych i doraźnych komisji Rady do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego;
19) uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia;
20) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Do wyłącznej właściwości Rady należy :
1) uchwalenie statutu gminy i statutu sołectwa;
2) ustalenie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie - na wniosek burmistrza, sekretarza oraz skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu;
4) powoływanie kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
5) powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji;
6) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu;
7) uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
8) uchwalenie programów gospodarczych;
9) ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
10) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach;
11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej (do czasu określenia tych zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej),
b) emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) ustalenia zasad gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz określania stawek czynszu za najem mieszkań,
g) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
h) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
i) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
12) ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym;
12a) określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
13) ustalanie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego;
14) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej;
15) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, w tym uchwalenie statutu związku gminy oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
16) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników;
17) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
17a) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
17b) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń i społeczności lokalnych i regionalnych;
17c) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
18) powoływanie stałych i doraźnych komisji Rady do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego;
19) uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia;
20) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
 
« powrót do poprzedniej strony