ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rada Miejska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakres czynności Rady Miejskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 10:52:53 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
 
Do wyłącznej właściwości Rady należy :
1. Uchwalenie statutu gminy i statutu sołectwa.
2. Ustalenie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
3. Powoływanie i odwoływanie - na wniosek burmistrza, sekretarza oraz skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu.
4. Powoływanie kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
5. Powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II instancji.
6. Uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu.
7. Uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
8. Uchwalenie programów gospodarczych.
9. Ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
10. Podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych przepisach.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej (do czasu określenia tych zasad burmistrz może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miejskiej),
b) emitowanie obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
f) ustalenia zasad gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz określania stawek czynszu za najem mieszkań,
g) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
h) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
i) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
12. Ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym.
13. Określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
14. Ustalanie cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego.
15. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej.
16. Podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, w tym uchwalenie statutu związku gminy oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
17. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników.
18. Nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
19. Podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
20. Podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń i społeczności lokalnych i regionalnych.
21. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
22. Powoływanie stałych i doraźnych komisji Rady do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
23. Uchwalanie przepisów gminnych w granicach ustawowego upoważnienia.
24. Stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
 
 
« powrót do poprzedniej strony