ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rada Miejska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakres czynności Rady Miejskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 10:52:53 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
 
Do wyłącznej właściwości Rady należy :
1) uchwalenie statutu gminy i statutu sołectwa.
2) ustalenie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności.
3) powoływanie i odwoływanie - na wniosek burmistrza,  skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu.
4) powoływanie kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
6) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu.
7) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
8) uchwalenie programów gospodarczych;
8a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9) ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki.
10) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
a) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza,
b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym,
d) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,
e) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
f) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza,
g) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
12) ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym.
12a) określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej.
14) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników.
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy.
16a) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
16b) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń i społeczności lokalnych i regionalnych.
16c) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
17) powoływanie stałych i doraźnych komisji Rady do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego.
18) stanowienie prawa miejscowego w granicach ustawowego upoważnienia.
19) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
 
 
« powrót do poprzedniej strony