ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rada Miejska

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zakres czynności Rady Miejskiej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
 
Do wyłącznej właściwości Rady należy :
1) uchwalenie statutu gminy i statutu sołectwa;
2) ustalenie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie - na wniosek burmistrza,  skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu;
4) powoływanie kierownika i zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
6) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu;
7) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
8) uchwalenie programów gospodarczych;
8a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9) ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;
10) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach;
11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących:
a) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza;
b) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów;
c) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez burmistrza w roku budżetowym;
d) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę;
e) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich;
f) określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza;
g) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek;
12) ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez burmistrza w roku budżetowym;
12a) określanie wysokości sumy, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
13) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej i samorządowej;
14) podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, nazw ulic i placów publicznych, wznoszenia pomników;
15) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
16a) podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;
16b) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń i społeczności lokalnych i regionalnych;
16c) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
17) powoływanie stałych i doraźnych komisji Rady do określonych zadań, ustalanie przedmiotu ich działania oraz składu osobowego;
18) stanowienie prawa miejscowego w granicach ustawowego upoważnienia;
19) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Budacz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-22 10:52:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-22 10:52:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-20 10:10:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »