ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rada Miejska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 11:09:50 przez Zasilenie Danymi

Plan pracy Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich na rok 2013

                        STYCZEŃ
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Sprawozdanie  z działalności gazety   samorządowej "Ziemia Strzelecka"za    2012 rok
Redaktor Naczelny "Ziemi Strzeleckiej"
Strzelecki Ośrodek Kultury 
Redaktor Naczelny "Ziemi Strzeleckiej"
2.
Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  za 2012 rok
Burmistrz
Pełnomocnik ds. ochrony zdrowia i patologii społecznej
 
3.
Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2012 rok
Dyrektor WTZ
Burmistrz
Dyrektor WTZ
 
                        LUTY
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Zatwierdzenie  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia    w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2013 r. do 31.03.2014r.
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Prezes PGK  
Prezes PGK
2.
Sprawozdanie  z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2012  rok        
Przewodniczący stałych Komisji
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
3.
Informacja dotycząca planu rzeczowego remontu dróg  i chodników na  2013r.
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
 
 
 
                    MARZEC
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
 
1.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2012
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
 
 
2.
Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego w gminie Strzelce Krajeńskie
- Burmistrz Strzelec Kraj.
- Komendant KPP w Strzelcach Kraj.
   
Komendant KPP w Strzelcach Krajeńskich
 
                   KWIECIEŃ
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Sprawozdanie   z wykonania  budżetu  gminy za 2012 rok
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Jednostki podległe
 
2.
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminy Strzelce Krajeńskie za 2012 rok
 
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Jednostki podległe
 
3.
 
Informacja o stanie mienia gminy Strzelce Krajeńskie  na dzień 31 grudnia 2012 roku
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w  Strzelcach Kraj.
Prezes PGK w  Strzelcach Kraj.
4. Informacja w sprawie stanu zasobów lokalowych gminy  na dzień 31 grudnia 2012r. Burmistrz Strzelec Krajeńskich Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w  Strzelcach Kraj. Prezes PGK w  Strzelcach Kraj.
 
           MAJ
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
 
1.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Budżetowa
- Komisja Spraw Społ.

 
 
 
2.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 - Komisja Rewizyjna
- Komisja Budżetowa
- Komisja Spraw Społ.

 
 
 
                     CZERWIEC
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Informacja z działalności  oraz uzyskanego wyniku finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej za 2012 rok
Prezes PGK
w  Strzelcach Kraj

 
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich

 
 
 Prezes PGK
w  Strzelcach Kraj.

 
2.
Informacja z przygotowania  Gminy Strzelce Krajeńskie do pełnego wdrożenia przepisów ustawy z dnia    1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach
Burmistrz Strzelec Krajeńskich
 
 
 
                    SIERPIEŃ
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Informacja o stanie oświaty gminnej i przygotowania placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014
Dyrektor ZWO
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
   
 
                     WRZESIEŃ
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Informacja o  przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.
Burmistrz Strzelec Kraj.
Jednostki podległe
 
2.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  za I półrocze 2013 roku   
Burmistrz Strzelec Kraj.
 
 
3.
Informacja z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Burmistrz
Komendant PPSP w Strzelcach Kraj.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Komendant PPSP w Strzelcach Kraj
Prezes OSP
 
                      PAŹDZIERNIK
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście  
  1.
Podjęcie uchwał w sprawach:
- podatków i opłat lokalnych
Burmistrz Strzelec Kraj.
 
 
 
2.
 
Informacja  o stanie wdrożenia  Systemu Gospodarki Odpadami  w Gminie Strzelce Krajeńskie w świetle przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.   o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku  w gminach oraz niektórych innych ustaw  i realizacji zadań przez Celowy Związek  Gmin SGO5
Burmistrz
Strzelec Kraj.,
Celowy Związek Gmin SGO5

 
 
 
3. Informacja z przebiegu realizacji remontów dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie Burmistrz
Strzelec Kraj.

 
   
 
                      LISTOPAD
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście  
1.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie za rok szkolny 2012/2013
Burmistrz
Strzelec Kraj.
 Dyrektor ZWO
 
2.
 
Informacja Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego  z realizacji zawartego porozumienia dotyczącego prowadzenia przedszkola specjalnego w Strzelcach Krajeńskich
Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
 Burmistrz
Strzelec Krajeńskich

 
 
3. Uchwalenie programu współpracy  Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowym  i innymi podmiotami w 2013 roku Burmistrz
Strzelec Kraj.

 
   
 
                                                                                             GRUDZIEŃ
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
  1.
Uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok
Burmistrz
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
2.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia   programu profilaktyki   rozwiązywania problemów alkoholowych miasta i gminy na 2014 rok.
Burmistrz
Strzelec Kraj.
Pełnomocnik ds. ochrony zdrowia i patologii społecznej
 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2014-2016 Burmistrz
Strzelec Kraj.

 
Pełnomocnik ds. ochrony zdrowia i patologii społecznych  
  4.
Zatwierdzenie planów pracy  na rok 2014:
  • Rady Miejskiej
  • Komisji Rady
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Rady  
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH  KRAJEŃSKICH NA 2015 ROK
 
S T Y C Z E Ń
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Sprawozdanie  z  działalności gazety samorządowej”Ziemia Strzelecka”za 2014 rok
Redaktor Naczelny
”Ziemi Strzeleckiej”
Strzelecki Ośrodek Kultury
Redaktor Naczelny
”Ziemi Strzeleckiej”
2.
Sprawozdanie z realizacji Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  za 2014r.
Burmistrz
Pełnomocnik ds. ochrony zdrowia  i patologii społecznych
 
3.
Sprawozdanie z realizacji  zadań statutowych
Warsztatu Terapii Zajęciowej za 2014 rok
Dyrektor WTZ
Burmistrz
Dyrektor WTZ
 
L U T Y
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Zatwierdzenie  taryf dla zbiorowego zaopatrzenia    w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2015r. do 31.03.2016r.
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
Prezes PGK
 
Prezes PGK  w  Strzelcach Kraj.
2.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie w 2014 roku.
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
Dyrektor Zespołu Wychowawczo-Oświatowego
Dyrektor Zespołu Wychowawczo-Oświatowego
 
MARZEC
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2014
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
 
 
 
 
2.
Sprawozdanie finansowe Celowego Związku Gmin SGO5 dla Gminy Strzelce Krajeńskie za rok 2014
Kierownik Biura
CZ SGO5
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
Kierownik Biura
CZ SGO5
3.
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie (podstawa prawna art.30a ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela)
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
Dyrektor Zespołu Wychowawczo-Oświatowego
Dyrektor Zespołu Wychowawczo-Oświatowego
3.
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014 na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
K W I E C I E Ń
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
 
Informacja o stanie mienia gminy
Strzelce Krajeńskiena dzień  31 grudnia 2014 roku
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
Prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
w  Strzelcach Kraj.
Prezes PGK
w  Strzelcach Kraj.
2.
Informacja z realizacji  wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Krajeńskie  na lata 2013-2018,  na dzień 31 grudnia 2014r.
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
Prezes Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej
w  Strzelcach Kraj.
Prezes PGK
w  Strzelcach Kraj.
 
M A J
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania  finansowego  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Budżetowa
- Komisja Spraw Społ.
 
2.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich  z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2014
Przewodniczący Rady Miejskiej
- Komisja Rewizyjna
- Komisja Budżetowa
- Komisja Spraw Społ.
 
 
C Z E R W I E C
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
 
1.
Informacja z działalności  oraz uzyskanego wyniku finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
za 2014 rok
Prezes PGK
w  Strzelcach Kraj.
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
Prezes PGK
w  Strzelcach Kraj.
2.
Informacja z przygotowania gminy Strzelce Krajeńskie do sezonu turystycznego w roku 2015
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
 
 
 
S I E R P I E Ń
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
 
1.
Informacja o stanie oświaty gminnej
 i przygotowania placówek oświatowych na rok szkolny 2015/2016
Dyrektor ZWO
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
 
 
 
 
 
W R Z E S I E Ń
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Informacja o  przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze             2015 roku
Burmistrz
Strzelec Kraj.
Jednostki podległe
 
2.
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej  za I półrocze 2015 roku   
Burmistrz
Strzelec Kraj.
 
 
 
 
 
P A Ź D Z I E R N I K
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Podjęcie uchwał w sprawach
podatków i opłat lokalnych
Burmistrz
Strzelec Kraj.
 
 
 
2.
Informacja z przebiegu realizacji remontów dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w roku 2015
Burmistrz
Strzelec Kraj.
 
 
 
 
L I S T O P A D
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
 
1.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie za rok szkolny 2014/2015, w tym o wynikach sprawdzianu klas szóstych i wynikach egzaminu  klas trzecich gimnazjum (podstawa prawna art.5a ustawy z dnia 7 września  1991 r. o systemie oświaty)
Burmistrz
Strzelec Kraj.
 
Dyrektor ZWO
 
2.
Informacja Powiatu Strzelecko-Drezdenckiego  z realizacji zawartego porozumienia dotyczącego prowadzenia przedszkola specjalnego w Strzelcach Krajeńskich za 2014 r.  ( podstawa prawa: Porozumienie   z dnia 28.09.2012 r. w sprawie prowadzenia przedszkola specjalnego)
Zarząd Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego
Burmistrz
Strzelec Krajeńskich
 
3.
 
Uchwalenie programu współpracy  Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowym i innymi podmiotami w 2016 r.
Burmistrz
Strzelec Kraj.
 
 
 
G R U D Z I E Ń
Lp.
Tematyka, przedmiot obrad
Odpowiedzialny
Współodpowiedzialni
Zaproszeni goście
1.
Uchwalenie budżetu gminy na 2016 rok
Burmistrz
Strzelec Kraj.
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
2.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia   programu profilaktyki   rozwiązywania problemów alkoholowych miasta i gminy na
2016 rok
Burmistrz
Strzelec Kraj.
Pełnomocnik ds. ochrony zdrowia  i patologii społecznych
 
3.
Zatwierdzenie planów pracy  na rok 2016:
  • Rady Miejskiej
  • Komisji Rady
Przewodniczący Rady Miejskiej
Przewodniczący Komisji Rady
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony