ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-22 12:29:41 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr - brak tytułu

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Strzelcach Krajeńskich
Aleja Piastów 13
tel: 95 763-24-05, 95 763-21-08
Fax: 95 763-24-05
                                       Dyrektor: Marian Ambrożuk

                                   Dział Świadczeń Rodzinnych
                                              tel: 95 763-57-36  
                                                                                        e-mail:
 
                                                                                        Elektroniczny Urząd Podawczy:
                                                                                                 ePUAP: /Strzelcekr/skrytka 

                                                                                                 Strona internetowa:
                                                                              www.mgopsstrzelcekrajenskie.opsinfo.pl 
 
                                                                                                          Strona BIP:
                                                                                     http://mgopsstrzelcekr.nbip.pl
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do  15.30
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjmuje interesantów w czwartki w godz. od 8.00 do 12.00
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną powołaną przez władze gminne do organizowania i świadczenia pomocy. Ośrodek realizuje cel pomocy społecznej, jakim jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka, współpracuje z organizacjami społecznymi, Kościołami, fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami, sądem i policją.
Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu:
 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
 • klęski żywiołowej i ekologicznej
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
  Pomoc społeczna świadczona jest w formie:
 • pracy socjalnej
 • usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
 • rzeczowej (posiłek, ubranie )
 • kierowania do domów pomocy społecznej
 • schronienia
 • sprawienia pogrzebu
 • finansowej ( zasiłki stałe, okresowe, celowe, celowe specjalne, pomoc państwa w zakresie dożywiania)
Wysokość udzielanej pomocy finansowej uzależniona jest od kryterium dochodowego, od dochodu rodziny, liczby osób ubiegających się o pomoc oraz możliwości finansowych Ośrodka.
Dochód kwalifikujący do udzielenia pomocy od dnia 01 października 2015r. :
 • na osobę samotnie gospodarującą wynosi 634,00 zł.
 • na osobę w rodzinie 514,00 zł.
Od dnia 01 maja 2004 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako organ właściwy gminy wypłaca świadczenia rodzinne i od dnia 01 października 2007 r. fundusz alimentacyjny.
 
Świadczenia rodzinne przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Prawo do świadczeń rodzinnych przyznaje się na okres zasiłkowy od miesiąca w którym wpłynął wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się od daty złożenia wniosku do czasu ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Prawo do funduszu alimentacyjnego przysługuje od daty złożenia do końca okresu zasiłkowego.
 

Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:
 1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie uczącej się.
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
 1. 18 roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
W okresie od dnia 1 listopada 2017 r. wysokość miesięcznego zasiłku rodzinnego wynosić będzie miesięcznie:
 1.  95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
 1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 5. osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
  • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
  • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:
 1. urodzenia dziecka (jednorazowo 1 000 zł);
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł miesięcznie);
 3. samotnego wychowywania dziecka (193,00 zł miesięcznie), nie więcej jednak niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci,
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95,00 zł miesięcznie);
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (do ukończenia 5 roku życia - 90,00 zł po wyżej 5 roku życia do 24 roku życia  - 110,00 zł miesięcznie);
 6. rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł raz w roku);
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd - 69,00 zł. zamieszkiwanie w miejscowości w której znajduje się szkoła 113,00 zł miesięcznie).
Świadczenia opiekuńcze

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł miesięcznie.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego, nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie pielęgnacyjne od stycznia 2013 roku.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewniona, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 
Osobom, o których mowa w pkt 4, innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osoba wymagającą opieki, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polska umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).
 
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później ni do ukończenia 18 roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
 
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno–rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolnowo-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagająca opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagająca opieki członek rodziny jest uprawniony za granica do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy od stycznia 2013 roku.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012, poz. 788) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielniej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 520,00 zł.
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:
1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolita Polska umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
-jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej (art. 1 ust. 2 i 3 ustawy).
 
Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno - rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
b) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
c) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
d) legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobowa opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność lecznicza, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
3) na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
4) członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
5) na osobę wymagająca opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 ustawy, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
6) na osobę wymagająca opieki członek rodziny jest uprawniony za granica do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
Zasiłek dla opiekuna
Z kolei opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.
Tak jak specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wynosi 520 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka – jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1 000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Do wniosku należy dołączyć:
 • uwierzytelnioną kserokopię dokumentu tożsamości
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  UWAGA !
  Od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieka lekarska przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu. Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych spowodowała, że do dnia 31 grudnia 2011 r. dodatek lub jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka przysługuje po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub położną potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży.
  Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna:
 • do ukończenia przez osobę uprawnioną 18 roku życia,
 • jeżeli uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia,
 • jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł (dla osoby uprawnionej).

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego wierzyciela, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Okres świadczeniowy do:
- świadczeń rodzinnych rozpoczyna się 1 listopada i trwa do 31 października
- świadczenia wychowawczego rozpoczyna się od 1 października i trwa do 30 września
- funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się od 1 października i trwa do 30 września

"Rodzina" - oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: rodziców osoby uprawnionej, małżonka rodzica osoby uprawnionej, osobę z którą rodzic osoby uprawnionej wychowuje wspólne dziecko, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia oraz dziecko, które ukończyło 25 rok życia otrzymujące świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, a także osobę uprawnioną.

Do członków rodziny nie zalicza się:
 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim,
 • pełnoletniego dziecka posiadającego dziecko,
 • rodzica osoby uprawnionej zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz
W przypadku gdy osoba uprawniona jest wychowywana przez oboje rodziców, do składu rodziny nie wlicza się małżonka zobowiązanego tytułem wykonawczym do alimentów na rzecz dziecka.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,
 • jest pełnoletnia i posiada własne dziecko,
 • zawarła związek małżeński
Od dnia 01 stycznia 2010 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Podstawa prawna działania:
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, 1579 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm).
4.Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875).                                                                                                                                      
5. Ustaw o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z 11 lutego 2016 r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 195),
6.  Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Informację sporządził Dyrektor Ośrodka - Marian Ambrożuk
« powrót do poprzedniej strony