ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 271Drukuj informacjęAkt prawny: 271

Szczegóły informacji

271

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: 2010-2014

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz.U.W.L

Data podjęcia/podpisania: 2012-12-20

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2013-07-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2012 nr pozycja 2855, opublikowano dnia: 2012-12-21

Tytuł aktu:

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391)

Treść:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zwanych dalej właścicielami nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Strzelce Krajeńskie, niżej wymienione odpady, z terenu danej nieruchomości, będą odbierane w każdej ilości:
1) zebrane w pojemnikach i workach odpady komunalne zmieszane,
2) zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach odpady:
a) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
b) papier,
c) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
d) metal – z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych,
e) opakowania wielomateriałowe - z możliwością umieszczenia w pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania tworzyw sztucznych.
3) wystawiane przed posesję meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
2. Odbiór odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 odbywać się będziez pojemników i worków oznakowanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru na podstawie umowy zawartej z Gminą Strzelce Krajeńskie.
3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane z nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia przed nieruchomość,
2) w zabudowie wielorodzinnej pod warunkiem ich wystawienia w, lub przy miejscu gromadzenia odpadów stałych dla danej nieruchomości.
4. Odbiór odpadów wymienionych w § 2 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru na podstawie umowy zawartej z Gminą Strzelce Krajeńskie.
5. Harmonogram odbioru odpadów będzie udostępniony właścicielom nieruchomości zamieszkałych, z których odbiór ma być dokonywany.
6. W przypadku, gdy wyznaczony dla danej nieruchomości dzień tygodnia, w którym następuje odbiór odpadów, przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, odbiór odpadów następuje w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym.
§ 3. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są dostarczane przez mieszkańców, w każdej ilości niżej wymienione odpady komunalne zebrane w sposób selektywny:
1) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
2) papier,
3) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,
4) metal,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) wykładziny, dywany i tekstylia,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) zużyte kartridże i tonery,
10) zużyte opony,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) chemikalia i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych i opakowań po tych odpadach,
13) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
14) świetlówki i żarówki,
15) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,
16) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.
§ 4. Częstotliwość odbioru odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości określa Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 5. Dostarczone przez mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt, odpady komunalne wymienione w §3, przyjmowane będą nieodpłatnie, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w godzinach otwarcia punktu.
§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości oraz przyjęte w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami przekazywane będą uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska w Strzelcach Krajeńskich
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-16 14:44:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 14:56:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Tracz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-03-18 14:56:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1105 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony