ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miejscowości Długie,
Nr aktu prawnego
XXVIII/253/21
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w centralnej części miejscowości Długie,
Nr aktu prawnego
XXVIII/252/21
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
XXVIII/251/21
Status
Uchylony
Lp: 74
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego pomiędzy Gminą Strzelce Krajeńskie a Gminą Bierzwnik z zakresu pomocy społecznej, polegającej na przyjęciu mieszkańców Gminy Bierzwnik do Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych oraz osób ze spektrum autyzmu lub niepełno sprawnościami sprzężonymi w Gminie Strzelce Krajeńskie,
Nr aktu prawnego
XXVIII/250/21
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie oddania w drodze darowizny działki nr 51 położonej w obrębie Przyłęg, gm. Strzelce Kraj. na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Strzelce Krajeńskie,
Nr aktu prawnego
XXVIII/249/21
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,
Nr aktu prawnego
XXVIII/248/21
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
XXVIII/247/21
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2021-2035
Nr aktu prawnego
XXVIII/246/21
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-11-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/245/21
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-11-09
Grupa tematyczna
Rozstrzygnięcie
Tytuł aktu
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Wojewody Lubuskiego NK-I.4131.170.2021.AOlc z dnia 9 listopada 2021 r. dotyczące stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/244/21 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 12 października 2021r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żłobka Samorządowego w Strzelcach Krajeńskich.
Nr aktu prawnego
NK-I.4131.170.2021.AOlc
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji