ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 891
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/145/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
217
Status
Obowiązujący
Lp: 892
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
222
Status
Obowiązujący
Lp: 893
Data podjęcia
2012-08-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 481/49 obrębu Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
220
Status
Obowiązujący
Lp: 894
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w 2012 roku
Nr aktu prawnego
231
Status
Nieobowiązujący
Lp: 895
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ponownej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na działkę nr 100/1 położoną w Ogardach
Nr aktu prawnego
232
Status
Obowiązujący
Lp: 896
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku dotyczącej budżetu Gminy na 2012 rok
Nr aktu prawnego
226
Status
Obowiązujący
Lp: 897
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
227
Status
Obowiązujący
Lp: 898
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze krajowej nr 22 w miejscowości Długie
Nr aktu prawnego
229
Status
Obowiązujący
Lp: 899
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Strzelce Krajeńskie na lata 2012-2014
Nr aktu prawnego
228
Status
Nieobowiązujący
Lp: 900
Data podjęcia
2012-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Nr aktu prawnego
233
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji