Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników
Nr aktu prawnego
VII/56/19
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. ks. Stefana Wyszyńskiego, a al. Wolności w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
VII/55/19
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela
Nr aktu prawnego
VII/54/19
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
VII/53/19
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
VII/52/19
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wzoru o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
VII/51/19
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
Nr aktu prawnego
VII/50/19
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową gminy na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VII/49/19
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową , remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
VI/48/19
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Cmentarnej w Strzelcach Krajeńskich
Nr aktu prawnego
VI/47/19
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji