ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 821
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania Statutu Związku SGO5
Nr aktu prawnego
190
Status
Obowiązujący
Lp: 822
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw z dotychczasowymi dzierżawcami gruntów komunalnych
Nr aktu prawnego
195
Status
Obowiązujący
Lp: 823
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/146/11 z 29-12-2011 dotyczącej budżetu Gminy na rok2012
Nr aktu prawnego
200
Status
Obowiązujący
Lp: 824
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 45,30m² położone na działce nr 144/3 w obrębie geodezyjnym Wielisławice na rzecz dotychczasowego najemcy Pana Zbigniewa Nowowiejskiego
Nr aktu prawnego
203
Status
Obowiązujący
Lp: 825
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Nr aktu prawnego
198
Status
Obowiązujący
Lp: 826
Data podjęcia
2012-05-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
201
Status
Obowiązujący
Lp: 827
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga, psychologa, logopedy oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Nr aktu prawnego
210
Status
Obowiązujący
Lp: 828
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości o numerze ewidencyjnym 5/118 w miejscowości Długie
Nr aktu prawnego
207
Status
Obowiązujący
Lp: 829
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia Statutu Związku SGO5
Nr aktu prawnego
209
Status
Obowiązujący
Lp: 830
Data podjęcia
2012-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta Strzelce Krajeńskie
Nr aktu prawnego
208
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji