ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Szczegóły informacji

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-11 07:52:11

Termin załatwienia

do 2 miesięcy

Osoba kontaktowa

Katarzyna Niedźwiedź

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój numer 32

Telefon kontaktowy

95 7636330

Adres e-mail

przekształcenia@strzelce.pl

Sposób załatwienia

sprawdzenie kompletności wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego, wydanie decyzji  administracyjnej

Miejsce odbioru

osobiście w pokoju nr 32 lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność,
 • potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości stanowiącej przedmiot wniosku, tj. odpis księgi wieczystej,
 • w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego posiadanych udziałów związanych z prawem własności lokali mieszkalnych odpisy ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszczególnych lokali i księgi macierzystej
 • dokumenty potwierdzające następstwo prawne /w szczególności postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku
 • aktualny odpis z KRS-u /dot. osób prawnych

Czas realizacji

do 2 miesięcy

Opłaty

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10,00 zł (na podstawie cz I  kol. 3 pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U.06.225.1635 ze zm.)
 • koszty sporządzenia operatu szacunkowego
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (ustalana w decyzji administracyjnej na podstawie wyceny wartości rynkowej nieruchomości),

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

Uwagi

Brak daty granicznej, do której można wystąpić z żądaniem przekształcenia.
 1. Z wnioskiem o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności mogą wystąpić:
 • osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości
 • osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na Skarb Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r
 • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego
 • oraz następcy prawni ww osób z wyłączeniem:
  • nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców,
  • nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129)
  • nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.
 1. Przepisy ust. 1a pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (...) stosuje się również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po dniu 13 października 2005 r.
 2. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia. Do ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust. 3a i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.).
 3. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego ponosi wnioskodawca.
 4. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.
 5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości następuje nieodpłatnie na rzecz osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych lub ich następców prawnych, będących użytkownikami wieczystymi lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości, które uzyskały użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 ze zm.)
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
inspektor Katarzyna Niedźwiedź
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
kierownik Grzegorz Rakiej
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-11 07:50:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Sitarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-11 07:52:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Zydor
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-09 14:11:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony