ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dowody osobisteDrukuj informacjęSprawa: Dowody osobiste

Szczegóły informacji

Dowody osobiste

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 10:27:06

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Inspektor USC Agnieszka Dziuba

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy

95 76 36 304

Adres e-mail

dowody@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego wraz z załącznikiem składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL.
 
Od osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, która ukończyła 12 rok życia pobiera się odciski palców wskazujących obu dłoni.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie do 12. roku życia można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek, o którym mowa składa rodzic, opiekun lub kurator.

Miejsce odbioru

Gmina w której obywatel składał wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego.

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego,                                                                                                                      
 2. Załączniki:
  • aktualna fotografia osoby, której wniosek dotyczy  o wymiarach 35x45 mm ukazującą osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
  • na żądanie organu – poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa w razie gdy dane we wniosku budzą wątpliwości co do obywatelstwa.     
 3. dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają), 
 4. dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.                                                                                                                                        

Czas realizacji

do 30 dni.

Opłaty

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem  organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.
Warstwa elektroniczna dowodu: Warstwa elektroniczna zawiera wszystkie dane, które znajdują się w warstwie graficznej i dodatkowo certyfikaty: (1.) potwierdzenia obecności, (2.) identyfikacji i uwierzytelnienie oraz (3.) podpisu osobistego, które w przyszłości służyć będą w usługach e-administracji. Certyfikat (1) aktywny jest w każdym dowodzie, certyfikat (2) - dotyczy tylko osób o pełnej i ograniczonej zdolności do czynności prawnej i uaktywniony jest po nadaniu indywidualnego numeru PIN,  certyfikat (3) - aktywny będzie jeśli wyrazisz na to zgodę i nadany  zostanie indywidualny numer PIN.
Numery PIN nadaje posiadacz dowodu osobistego tzn. osoba, której dane są zamieszczone w dowodzie osobistym.
Certyfikat podpisu osobistego dla osoby powyżej 13. roku życia zaktywizuje się dopiero po uzyskaniu pełnoletniości.       
 
 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
 Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
3. Burmistrz Strzelec Krajeńskich, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty
 DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Burmistrzem Strzelec Krajeńskich  można się skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Burmistrz Strzelec Krajeńskich wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez pocztę e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl  lub tel. 95/ 7636311
Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 • wydania Pani / Panu dowodu osobistego.
 • unieważnienia Pani / Pana dowodu osobistego z powodu:
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
- zmiany danych zawartych w dowodzie,
- upływu terminu ważności dowodu,
- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
 • uzyskania przez Panią / Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.  
ODBIORCY DANYCH
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.  
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani / Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.  
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
-organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.
 
                            

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 paździenika 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865),
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. z 2019 r. poz. 400)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Wąsowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Dziuba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-06 10:21:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-06 10:27:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Prociuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-07 08:24:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony