ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek rolny - osoby fizyczneDrukuj informacjęSprawa: Podatek rolny - osoby fizyczne

Szczegóły informacji

Podatek rolny - osoby fizyczne

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej bądź zmieniającej wysokość podatku - w terminie do 1 miesiąca (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania

Osoba kontaktowa

Renata Malinowska – w przypadku gospodarstw rolnych, Karina Kupczyk - grunty rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego na obszarze wiejskim Gminy Strzelce Krajeńskie, Magdalena Cieślak - grunty rolne nie stanowiące gospodarstwa rolnego, położone w obrębie miasta Strzelce Krajeńskie

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 27, 28

Telefon kontaktowy

95 76 36 328, 95 76 36 327

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej bądź zmieniającej wysokość podatku rolnego na dany rok podatkowy

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

 1. Informacja w sprawie podatku rolnego złożona na formularzu IR-1 w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego
 2. Kserokopie odpowiednich dokumentów (w zależności od posiadanej nieruchomości):
  • aktu notarialnego,
  • wypisu z księgi wieczystej,
  • postanowienia sądu,
  • umowy dzierżawy,
  • umowy najmu,
  • umowy sprzedaży,
  • pełnomocnictwa,
  • inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.
    

Czas realizacji

Wydanie decyzji ustalającej bądź zmieniającej wysokość podatku - w terminie do 1 miesiąca (w sprawach wymagających dodatkowego postępowania do 2 miesięcy) od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty

 1. Skarbowa – nie pobiera się
 2. Podatek jest płatny na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich w Lubusko – Wielkopolskim Bank Spółdzielczym
UWAGA !!!
WPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO WSKAZANY W DECYZJACH ORGANU PODATKOWEGO.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Krajeńskich w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.  W przypadku wniesienia odwołania nie pobiera się opłaty skarbowej.

Uwagi

 1. O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego (powierzchnia użytkowa, sposób wykorzystywania, zmiana właściciela, adres zamieszkania, zmiana klasoużytków itp.) oraz o powstaniu albo wygaśnięciu obowiązku podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia wymienionych wyżej okoliczności poprzez złożenie (oprócz wygaśnięcia obowiązku podatkowego) formularza IR-1 wraz z załącznikiem ZIR-1, a w przypadku ustawowych zwolnień również z załącznikiem ZIR-2,  w przypadku współwłasności ZIR-3.
 2. Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych i spółek nieposiadających osobowości prawnej, osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U. z 2020r.  poz. 333  z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z  2022r.,  poz. 2651 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny  (dz. U. z 2019r., poz. 1105)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony