ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowejDrukuj informacjęSprawa: Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej

Szczegóły informacji

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 11:01:34

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Z-ca kierownika USC - Julita Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego, parter pokój nr  7

Telefon kontaktowy

95 76 36 307

Adres e-mail

usc@strzelce.pl

Sposób załatwienia

złożenie dokumentów do zawarcia związku małżeńskiego następuje osobiście w USC

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego, parter pokój nr  7

Wymagane Dokumenty

 1. Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC w Strzelcach Krajeńskich
 2. Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:
  1. odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.
  2. odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa
  3. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).
 3. Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
 4. Cudzoziemcy składają dodatkowo dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według
  prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku
  złożenia takiego dokumentu.
 5. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:
  1. prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
  2. pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.
 6. Do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych.
 7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Czas realizacji

Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa

Opłaty

84 zł – opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa.
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miasta Strzelec Krajeńskich.:
28 8362 0005 0399 1819 2000 0010

Tryb odwoławczy

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.

Uwagi

 1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza przysięgłego.
 2. Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
 3. W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości. Jeżeli chociaż jedna z ww. wymienionych osób nie zna języka polskiego małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza przysięgłego.
 4. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów oraz zapewnienia o braku przeszkód do jego zawarcia.
 5. Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o nazwisku, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa.
 6. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy.
 7. Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie  o możności zawarcia takiego małżeństwa zgodnie z prawem polskim.
 8. Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC zaświadczenia, na postawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1681).
 2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2142)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Z-ca kierownika USC Teresa Andrzejewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Z-ca kierownika USC - Julita Górska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-06 11:01:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-06 11:01:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Prociuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-29 07:50:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony