ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnejDrukuj informacjęSprawa: Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Szczegóły informacji

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2014-12-15 11:25:09

Termin załatwienia

Do 2-miesięcy, w przypadkach szczególnie skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu. O każdym przypadku przedłużenia terminu strona zostanie zawiadomiona pisemnie.

Osoba kontaktowa

Bożena Dubel - Kierownik USC

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48 parter pokój nr 10 lub 5.

Telefon kontaktowy

95 76 36 310

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego mającego na celu ustalenie aktualnego miejsca pobytu osoby wymeldowywanej oraz jej dobrowolne i trwałe opuszczenie lokalu. Dla osoby nieobecnej w sprawie, zgodnie z art. 34 kpa ustanawia się przedstawiciela ustawowego.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego parter pokój nr 5 lub 10.

Wymagane Dokumenty

Wypełniony wniosek o wymeldowanie ponadto należy dołączyć:                                                                 
-  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu ( np. umowa najmu, akt notarialny itp.)                                                                          - ewentualne dokumenty potwierdzające opuszczenie lokalu ( np. protokół eksmisji )                                                  
- potwierdzenie uiszczenia opłaty.

Czas realizacji

Do 2-miesięcy, a przypadkach skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł wpłacone na konto  Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Al. Wolności 48  28 8362 0005 0399 1819 2000 0010. 

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem  Burmistrza Strzelec Krajeńskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Decyzja o wymeldowanie może być wydana w stosunku do osoby, która bez wymeldowania opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego. We wniosku należy opisać stan faktyczny, wskazać adres osoby, której wniosek dotyczy, jeżeli jest znany. wnioskodawca obowiązany jest wskazać dowody, w tym świadków. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia  1979r. o ewidencji ludności  ( Dz. U. z 2017r. poz. 657) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony