ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów OsobistychDrukuj informacjęSprawa: Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2016-05-25 13:50:40

Termin załatwienia

7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)

Osoba kontaktowa

Marta Wąsowicz - Inspektor USC

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy

95 76 36 304

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku w formie pisemnej organ udostępnia dane. Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.
Podmioty uzyskujące dane nieodpłatnie:
- organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straże gminne (miejskie), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego
- państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,
- Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.
Podmioty uzyskujące dane odpłatnie:
- osoby i jednostki organizacyjne - jeżeli wykażą w tym interes prawny
- jednostki organizacyjne wykorzystujące dane do celów badawczych, statystycznych w sposób nie
pozwalający na ustalenie tożsamości
- inne osoby i podmioty jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny i za zgodą osób, których dane dotyczą
Wniosek powinien zawierać informacje znane wnioskodawcy niezbędne do zidentyfikowania osoby
poszukiwanej. - poza imieniem i nazwiskiem imiona rodziców, datę, miejsce urodzenia, nr PESEL, dowód osobisty, ostatni adres zameldowania.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48 parter pokój nr 5 lub korespondencyjnie

Wymagane Dokumenty

- wniosek o udostępnienie danych
- potwierdzenie uiszczenia opłaty
- dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych innej osoby

Czas realizacji

7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 31 zł (od każdej osoby) wpłacana na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy O/Strzelce Kraj.
Nr konta: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych

Uwagi

Organ udostępnia tylko tą dokumentację, którą posiada w oryginałach. 
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
  Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 - odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 - odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
3. Burmistrz Strzelec Krajeńskich, w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem - Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem - Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Burmistrzem Strzelec Krajeńskich można się skontaktować się pisemnie na adres siedziby administratora
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHTRONY DANYCH OSOBOWYCH
Administrator - Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail:  iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Administrator - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator- Burmistrz Strzelec Krajeńskich wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez pocztę e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl  lub tel. 95/ 7636311
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
  • wydania Pani / Panu dowodu osobistego.
  • unieważnienia Pani / Pana dowodu osobistego z powodu:
- zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
- zmiany danych zawartych w dowodzie,
- upływu terminu ważności dowodu,
- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
  • uzyskania przez Panią / Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.
Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.  
ODBIORCY DANYCH
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.
PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani / Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.  
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
-organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,                    
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty.
NFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna

 
 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U.2019.653), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2016.319), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U.2015.1604), ustawa z dn. 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony