ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Urząd Stanu Cywilnego ›
 • Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego ›
 • Referat Ogólno - Organizacyjny ›

  Kierownik: Jerzy Jakubik

  Siedziba:

  1. Urzad Miejski W Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  Do zadań Referatu Ogólno-Organizacyjnego należy w szczególności:
  1. zapewnienie sprawnej organizacji i właściwego funkcjonowania Urzędu,
  2. prowadzenie rejestru i zbioru pełnomocnictw i upoważnień,
  3. prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Burmistrza,
  4. rejestracja i nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków,
  5. prowadzenie spraw związanych z wyborami, referendami, spisami, w tym ich zabezpieczenie organizacyjno-techniczne,
  6. prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
  7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkolenia i dokształcania pracowników Urzędu,
  8. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,
  9. prowadzenie spraw osób zatrudnionych na podstawie umowy na roboty publiczne, prace interwencyjne oraz staże absolwenckie,
  10. organizacja pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych,
  11. wyposażanie stanowisk pracy w materiały i środki techniczne, biurowe, prasę,
  12. prowadzenie tablic informacyjnych i ogłoszeniowych Urzędu,
  13. nadzór nad sprawnością oraz wykorzystaniem samochodów służbowych,
  14. realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż.,
  15. nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych
  16. nadzór i ewidencja wydanych kluczy do budynku Urzędu,
  17. prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych,
  18. administrowanie budynkami i pomieszczeniami administracyjnymi,
  19. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem budynków i mienia Gminy,
  20. prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej składników majątkowych Gminy,
  21. prowadzenie obsługi kancelaryjnej Urzędu,
  22. zapewnienie obsługi biurowej i kancelaryjnej burmistrza i jego zastępcy,
  23. prowadzenie punktu informacyjnego Urzędu,
  24. prowadzenie i rozliczanie zadań inwestycyjnych w ramach działalności referatu,
  25. obsługa Biuletynu Informacji Publicznej,
  26. prowadzenie obsługi informatycznej Urzędu - utrzymanie sprawności systemu i sprzętu informatycznego Urzędu,
  27. analizowanie potrzeb w zakresie systemów informatycznych, programów oraz zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania,
  28. prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie,
  29. przygotowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i składanie sprawozdań z jego realizacji,
  30. przygotowywanie projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i składanie sprawozdań z jego realizacji
  31. prowadzenie działań związanych z profilaktyką zdrowotną,
  32. rozwiązywanie problemów z zakresu alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie,
  33. prowadzenie dokumentacji i obsługa Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  34. działania na rzecz niepełnosprawnych i seniorów,
  35. prowadzenie dokumentacji Rady i komisji Rady, w szczególności:
   1. prowadzenie rejestru i zbiorów uchwał Rady,
   2. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę,
   3. prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych,
   4. prowadzenie ewidencji wniosków komisji Rady,
  36. obsługa organizacyjno - techniczna posiedzeń Rady i komisji,
  37. prowadzenie spraw dotyczących współpracy Rady z innymi gminami, organizacjami i instytucjami,
  38. prowadzenie spraw osobowych radnych,
  39. ewidencjonowanie wniosków i zapytań wyborców,
  40. prowadzenie dokumentacji oraz obsługi organizacyjno - technicznej narad organizowanych przez Burmistrza,
  41. prowadzenie spraw dotyczących działalności samorządu mieszkańców jednostek pomocniczych, w szczególności:
   1. organizacja wyborów sołtysów i rad sołeckich,
   2. organizacja i obsługa zebrań wiejskich,
   3. prowadzenie zbioru uchwał zebrań wiejskich,
   4. ewidencjonowanie wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich, sołtysa rad sołeckich,
   5. organizacja narad i spotkań z sołtysami,
   6. organizowanie konsultacji społecznych w sprawach tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej,
   7. prowadzenie ewidencji składników mienia administrowanego przez sołectwa,
   8. prowadzenie dokumentacji świetlic wiejskich,
   9. ewidencjonowanie i rozliczanie wydatków rad sołeckich,
  42.realizacja zadań wynikających z ustawy o funduszu sołeckim,
  43.prowadzenie rejestru instytucji kultury i rejestru jednostek organizacyjnych gminy,
  44.współdziałanie z Gminnymi Instytucjami Kultury, w szczególności:
  1. przyjmowanie i wstępna analiza wniosków, rocznych planów, programów i sprawozdań z działalności SOK i BPMiG,
  2. konsultacje i współdziałanie podczas przygotowania i realizacji przedsięwzięć o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym,
  3. patronaty i mecenat Burmistrza nad wydarzeniami kulturalnymi,
  45.prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na organizację imprez masowych,
  46.przygotowywanie projektu Programu Współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  47.współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury, ochrony zdrowia i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

  Telefon kontaktowy:

  95 76 36 311

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek:  7:30 - 16:30
  wtorek - czwartek:  7:30 - 15:30
  piątek:  7:30 - 14:30

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Referat Finansowo-Budżetowy ›
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ›
 • Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy ›
 • Biuro Pełnomocnika Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych ›
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji ›