ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnegoDrukuj informacjęSprawa: Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

Szczegóły informacji

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotnego

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2014-12-15 11:25:26

Termin załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Decyzje doręcza się żołnierzowi i Wojskowemu |Komendantowi Uzupełnień w Gorzowie Wielkopolskim, na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Osoba kontaktowa

Bożena Dubel - Kierownik USC

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego, Strzelce Krajeńskie Al. Wolności 48, pok.10, tel.95-7636310,

Telefon kontaktowy

95 76 36 310

Adres e-mail

kierownikusc@strzelce.pl

Sposób załatwienia

 Wydanie decyzji administracyjnej.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego, Strzelce Krajeńskie Al. Wolności 48, pok.10, tel.95-7636310,

Wymagane Dokumenty

Wnioskodawca (żołnierz lub członek rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:
  • oświadczenie żołnierza samotnego, że nie jest w związku małżeńskimi prowadzi osobne gospodarstwo domowe,
  • zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół, a w przypadku bezrobotnych - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku, kserokopia (oryginał do wglądu) aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie z jednostki wojskowej o terminie odbywania służby,
  • w przypadku żołnierza samotnego - poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, przydział lokalu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Czas realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty

Podanie, załączniki oraz wydana w sprawie decyzja administracyjna nie podlegają opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem organu który wydal decyzję.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.

Uwagi

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany przez nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób, wypłacany przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywa służbę, za okres pełnienia czynnej służby wojskowej.
Jeżeli żołnierz nabył prawo do zasiłku po dniu stawienia się do służby wojskowej, zasiłek wypłaca się od dnia nabycia tego prawa.
Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej:
1) pokrywa się:
a) należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,
b) należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
c) bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego,
d) należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem najmu jest część lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony.
e) bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego przedmiot własności żołnierza.
2) zawiesza się spłatę:
a) pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
b) kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielenia kredytów lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.
Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.
Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową, z wyjątkiem okresowej służby wojskowej, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.
Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:
  • w pkt. 1 - jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania w najem lub podnajem oraz zawarcie przez żołnierza  umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.
  • w pkt. 2 - jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.

Podstawa prawna

Art. 127,128 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej   (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430) 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Dubel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dubel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-12-09 09:09:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-12-15 11:25:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-04 09:44:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony