ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista wydziałów

Lista informacji

 • Urząd Stanu Cywilnego ›
 • Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego ›
 • Referat Ogólno - Organizacyjny ›
 • Referat Finansowo-Budżetowy ›
 • Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa ›
 • Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy ›

  Kierownik: Katarzyna Kołupajło

  Siedziba:

  Urzad Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

  Zakres spraw i zadań do realizacji:

  1. opracowywanie analiz potrzeb społecznych w zakresie infrastruktury technicznej i możliwości ich zaspakajania,
  2. opracowywanie planów rozwojowych Gminy,
  3. opracowywanie projektów planów inwestycyjnych i remontowych Gminy i sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
  4. realizacja inwestycji komunalnych, ich rozliczanie i przekazywanie do eksploatacji
  5. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem społecznych inicjatyw lokalnych,
  6. realizacja inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę we własnym zakresie, dokonywanie ich odbioru i nadzór nad przebiegiem ich prac,
  7. analiza dokonywanych ocen technicznych zabudowań należących do Gminy lub przejmowanych na mienie komunalne przez Gminę
  8. opracowywanie wniosków, prowadzenie oraz rozliczanie zadań inwestycyjnych  i remontowych współfinansowanych ze środków funduszy krajowych i unijnych na zadania wynikające z potrzeb Gminy,
  9. sporządzanie porozumień w sprawach przeznaczenia środków finansowych Gminy na współfinansowanie zadań inwestycyjno-remontowych dla innych jednostek,
  10. prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, organizacją i udzielaniem zamówień publicznych,
  11. rozliczanie wydatków realizowanych zadań w ramach robót publicznych,
  12. współudział w organizacji pracy osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych,
  13. prowadzenie spraw osób skierowanych do wykonania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne,
  14. prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie,
  15. prowadzenie działań związanych z promocją gminy, w szczególności: opracowywanie i wydawanie publikacji i materiałów promocyjnych Gminy, ich kolportaż i rozpowszechnianie,
  16. prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, a także promocję i upowszechnianie kultury,
  17. opracowywanie i promowanie oferty turystycznej Gminy,
  18. realizacja zadań związanych z budową i modernizacją infrastruktury turystycznej  i sportowej,
  19. współpraca i kontakty z instytucjami i innymi grupami komunikacji społecznej,
  20. aktualizacja strony internetowej Urzędu,
  21. obsługa kont gminy w mediach społecznościowych (facebook, youtube, Google+, Google moja firma),
  22. obsługa skrzynek mailowych kontakt@strzelce.pl oraz media@strzelce.pl
  23. inicjowanie i koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych w mediach elektronicznych,
  24. opracowywanie materiałów promocyjnych dotyczących oferty inwestycyjnej w gminie,
  25. tworzenie dokumentacji filmowej i fotograficznej z życia gminy oraz jej archiwizacja,
  26. digitalizacja materiałów archiwalnych (filmów VHS, odbitek fotograficznych).
  27. nadzór nad dystrybucją i sposobem wykorzystania przydzielonych środków pomocowych na zabezpieczenie działalności jednostek organizacyjnych biorących udział w realizacji ważnych strategicznie inwestycji oraz na ich odtwarzanie po ewentualnych zniszczeniach w wyniku działań wojennych oraz przygotowania organizacji kultury i sportu w Gminie na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

  Telefon kontaktowy:

  95 7636324

  Godziny urzędowania:

  poniedziałek:  7:30 - 16:30
  wtorek - czwartek:  7:30 - 15:30
  piątek:  7:30 - 14:30

  Wyślij e-mail: Wyślij e-mail

 • Biuro Pełnomocnika Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych ›
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji ›