ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborcówDrukuj informacjęSprawa: Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Szczegóły informacji

Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:38:33

Termin załatwienia

w terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Inspektor USC Julita Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.
ul. Al. Wolności 48
parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy

95 7636305

Adres e-mail

ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy, na terenie której wyborca zamieszkuje, lub
w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wpis do rejestru daje możliwość głosowania w miejscu zamieszkania lub przebywania osoby i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym. Wniosek o wpisanie do rejestru można składać przez cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania – w godzinach pracy Urzędu.
Po weryfikacji wniosku wydana zostaje decyzja administracyjna.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.
ul. Al. Wolności 48
parter pokój nr 5.

Wymagane Dokumenty

- wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
- pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości
- wykazanie, że osoba mieszka na stałe pod określonym adresem w Gminie Strzelce Krajeńskie (np. przez okazanie się aktem notarialny, umową najmu, oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym osoba mieszka oraz inne dokumenty potwierdzające związek z miejscem zamieszkania np. umowa o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu).

Czas realizacji

w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku.

Opłaty

Wpis do rejestru jest bezpłatny

Tryb odwoławczy

skarga do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję

Uwagi

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może złożyć wyborca:
 • stale zamieszkały na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
 • nigdzie niezamieszkały przebywający stale na obszarze gminy,
 • zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem niż adres jego zameldowania na pobyt stały.    
Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.   
 
  
Obowiązek informacyjny
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Krajeńskich z siedzibą przy: Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie
 2. Burmistrz Strzelec Krajeńskich wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez pocztę e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl  lub tel. 95/ 7636311
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dot. rejestru wyborców wynikającego z ustawy z 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy.
 4. Po zrealizowaniu celu, dla jakiego dane zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
 5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych
- żądania sprostowania danych nieprawidłowych
- żądania usunięcia danych w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
      - żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.   Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, podanie nr telefonu i/lub adresu e-mail jest dobrowolne.
                                      
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks wyborczy (Dz.U.2020.1319)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U.2017.1316)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony