ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przydział mieszkania z zasobów gminyDrukuj informacjęSprawa: Przydział mieszkania z zasobów gminy

Szczegóły informacji

Przydział mieszkania z zasobów gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:38:33

Termin załatwienia

nieokreślony

Osoba kontaktowa

Małgorzata Sieradzka

Miejsce załatwienia

pokój nr 36, II piętro

Telefon kontaktowy

95 76 36 336

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach pracy urzędu.
Wnioski o zawarcie umowy najmu z mieszkaniowego zasobu gminy składa się do 31 lipca danego roku, które będą rozpatrywane przy sporządzaniu projektu list wniosków zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na rok następny. Do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości dochodów za 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
Projekt list osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu sporządza się w miesiącu listopadzie każdego roku kalendarzowego na rok następny, oddzielnie dla lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali socjalnych. Po zatwierdzeniu list przez Burmistrza Wnioskodawcy informowani są pisemnie o umieszczeniu na liście wraz z podaniem miejsca na liście.
Umieszczenie na liście nie rodzi zobowiązań Gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do wszystkich osób w danym roku, gdyż uzależnione to będzie od ilości uzyskanych wolnych lokali. Osoby, rodziny, które nie otrzymają skierowania do zawarcia umowy najmu w danym roku kalendarzowym podlegają ponownej weryfikacji przy sporządzaniu list przydziału na następny rok, po ponownym złożeniu wniosku.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strze;ce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie
 • Deklaracja o wysokości dochodów za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (wypełniona na podstawie zaświadczeń o dochodach wszystkich osób prowadzących gospodarstwo domowe).

Opłaty

nie pobiera się

Tryb odwoławczy

Zastrzeżenia i wnioski dotyczące listy Wnioskodawcy mogą składać w terminie 7 dni, licząc od dnia 15 lutego. Zastrzeżenia i wnioski rozpatruje Społeczna Komisja Mieszkaniowa w terminie 30 dni licząc od daty ich złożenia

Uwagi

Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu winny spełniać następujące kryteria dochodowe:
 1. w przypadku ubiegania się o przydział lokalu socjalnego dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł
  w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
 2. w przypadku ubiegania się o przydział lokalu na czas nieoznaczony dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 100 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym i 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym.
Po spełnieniu kryterium dochodowego brane są pod uwagę następujące warunki kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy:
 1. zły stan techniczny lokalu,
 2. niedostateczne wyposażenie lokalu w instalacje,
 3. nadmierne zagęszczenie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zmianami).
 • Uchwała Nr XLI/230/17 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Krajeńskie.
 • Zarządzenie Nr 0050.3.2018 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Krajeńskie.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony