ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego: wymeldownie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiąceDrukuj informacjęSprawa: Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego: wymeldownie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Szczegóły informacji

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego: wymeldownie z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:51

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Inspektor USC - Julita Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, parter, pokój nr 5

Telefon kontaktowy

95 76 36 305

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Czynności wymeldowania z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego na piśmie lub zgłoszonym do protokołu w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
Gdy dokonujemy wymeldowania bez równoczesnego zameldowania w nowym miejscu pobytu, należy wypełnić i podpisać formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące”.
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Osoba wymeldowująca się otrzymuje zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, parter, pokój nr 5

Wymagane Dokumenty

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości
- skrócony odpis aktu urodzenia – w przypadku osoby niepełnoletniej, która nie posiada dokumentu potwierdzającego tożsamość
- wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”
- wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące”
- pełnomocnictwo do wymeldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości – w przypadku gdy wymeldowania dokonuje pełnomocnik
 

 
 

Czas realizacji

Niezwłocznie

Opłaty

Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Uwagi

Osoba, która wyjeżdża za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd oraz powrót właściwemu organowi ze względu na miejsce pobytu stałego – najpóźniej w dniu opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia powrotu.
 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U. z 2012 r. poz.1475)
 
 
« powrót do poprzedniej strony