ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego Drukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Szczegóły informacji

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego, zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:51

Termin załatwienia

Niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Inspektor USC - Julita Górska

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, parter, pokój nr 5

Telefon kontaktowy

95 76 36 305

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Czynności wymeldowania z pobytu stałego i czasowego przed upływem okresu zgłoszonego przy zameldowaniu można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na podstawie art. 33 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego na piśmie lub zgłoszonym do protokołu w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu osoby.
Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego można dokonać podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Wymeldowanie następuje wówczas na podstawie formularza „Zgłoszenie pobytu stałego” lub formularza „Zgłoszenie pobytu czasowego”.
Za osoby niepełnoletnie lub ubezwłasnowolnione obowiązku wymeldowania dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
Osoba wymeldowująca się otrzymuje na wniosek zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania.
Obowiązku wymeldowania można dopełnić również w formie dokumentu elektronicznego (ePUAP) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich, al. Wolności 48, parter, pokój nr 5

Wymagane Dokumenty

- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający na ustalenie tożsamości
- w przypadku cudzoziemca paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
- karta pobytu, wiza,
- wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego”
- wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego”
- pełnomocnictwo do wymeldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości – w przypadku gdy wymeldowania dokonuje pełnomocnik
 
 

Czas realizacji

Niezwłocznie

Opłaty

Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2018.1382 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 657 i 2286 ze zm.)
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony