ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek od nieruchomości od osób prawnychDrukuj informacjęSprawa: Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Szczegóły informacji

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:51

Termin załatwienia

- Niezwłocznie - w przypadku nie stwierdzenia błędów w deklaracji - w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – przy zachowaniu terminów wynikających z ordynacji podatkowej

Osoba kontaktowa

Magdalena Cieślak

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój Nr 27

Telefon kontaktowy

95 76 36 327

Adres e-mail

podateknieruchomosci@strzelce.pl

Sposób załatwienia

⦁    Złożenie deklaracji DN-1 na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy
⦁    Rejestracja deklaracji DN–1 w podatkowym systemie informatycznym lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

 1. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikiem ZDN-1, a w przypadku zwolnienia podatkowego również z załącznikiem ZDN-2, sporządzona na formularzu obowiązującym w danym roku podatkowym na terenie Gminy Strzelce Kraj.,
 2.  Inne dokumenty w zależności od stanu faktycznego, np. składający deklarację po raz pierwszy powinni złożyć:
 •  kopię aktu notarialnego,
 • kopię postanowienia sądu,
 • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS),
 • oryginał lub urzędowo poświadczona kopia aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania  podatnika (podpisywania deklaracji)
 • kopię statutu,
 • kopię umowy dzierżawy, użyczenia, najmu, itp.,
 • inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie

Czas realizacji

 
 

Opłaty

1.Skarbowa – nie pobiera się
2.Podatek jest płatny na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich w Lubusko – Wielkopolskim Bank Spółdzielczym nr rachunku:
 
UWAGA !!!
WPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO WSKAZANY W DECYZJACH ORGANU PODATKOWEGO.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

⦁    Termin składania deklaracji DN – 1:
Do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Ważne: Obowiązek składania deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
⦁    Informowanie o zmianach:
⦁     W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania  w danym roku podatkowym podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację na podatek od nieruchomości sporządzoną na formularzu DN-1 wraz z załącznikiem ZDN-1, a w przypadku zwolnień również z załącznikiem ZDN-2,  określonych w uchwale obowiązującej na dany rok podatkowy.
⦁    dołączyć pismo wyjaśniające przyczynę korekty oraz dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie.
 • W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania  w danym roku podatkowym podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację na podatek od nieruchomości sporządzoną na formularzu DN-1 wraz z załącznikiem ZDN-1, a w przypadku zwolnień również z załącznikiem ZDN-2,  określonych w uchwale obowiązującej na dany rok podatkowy.
 • dołączyć pismo wyjaśniające przyczynę korekty oraz dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie.

Podstawa prawna

⦁    Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.);
⦁    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz.1540 ze zm.)
⦁    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U z 2019r., poz 1104)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony