ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podatek leśny od osób prawnychDrukuj informacjęSprawa: Podatek leśny od osób prawnych

Szczegóły informacji

Podatek leśny od osób prawnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

- Niezwłocznie - w przypadku nie stwierdzenia błędów w deklaracji - w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – przy zachowaniu terminów wynikających z ordynacji podatkowej

Osoba kontaktowa

Jolanta Mikołajczyk

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 28 

Telefon kontaktowy

95 76 36 328

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

 1. Złożenie do dnia 15 stycznia każdego roku deklaracji DL-1 na podatek rolny na dany rok podatkowy 
 2. Rejestracja deklaracji DL–1 w podatkowym systemie informatycznym lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego
   

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

 1. Deklaracja DL-1 na podatek leśny na dany rok podatkowy sporządzona na formularzu obowiązującym w danym roku podatkowym na terenie Gminy Strzelce Kraj.,
 2. Inne dokumenty w zależności od stanu faktycznego, np. składający deklarację po raz pierwszy powinni złożyć:
  • kopię aktu notarialnego,
  • kopię postanowienia sądu,
  • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS),
  • oryginał lub urzędowo poświadczona kopia aktualnego pełnomocnictwa do reprezentowania  podatnika (podpisywania deklaracji)
  • kopię statutu,
  • kopię umowy dzierżawy, użyczenia, najmu, itp.,
  • inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.
    

Opłaty

 1. Skarbowa – nie pobiera się
 2. Podatek jest płatny na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich w Lubusko – Wielkopolskim Bank Spółdzielczym
UWAGA !!!
WPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO WSKAZANY W DECYZJACH ORGANU PODATKOWEGO.
 
 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Uwagi

 1. Termin składania deklaracji DL – 1:
Do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po tym dniu lub zaistniało inne zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku w zakresie podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Ważne: Obowiązek składania deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym
 1. Informowanie o zmianach:
 • w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku podatnik zobowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację na podatek leśny sporządzoną na formularzu DL-1 wraz z załącznikiem ZL-1/A, a w przypadku zwolnień również z załącznikiem ZL-1/B,  określonych w uchwale Nr XVI/98/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 października 2007 r. w sprawie  określenia wzoru formularzy na podatek leśny,
 • dołączyć pismo wyjaśniające przyczynę korekty oraz dokumenty potwierdzające zaistniałe zdarzenie
   
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 30 października 202r o podatku leśnym (DZ.U.z 2002r Nr 200 poz. 1682 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z  2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
 3. Uchwała Nr XVI/98/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 października 2007r. w sprawie określenia wzoru formularzy na podatek leśny
   

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony