ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnymDrukuj informacjęSprawa: Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Szczegóły informacji

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowo-Budżetowy

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

1. Decyzję w sprawie zwroty (odmowy zwrotu) podatku akcyzowego wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku 2. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, po tym jak decyzja stanie się ostateczna, następuje w sposób określony we wniosku w terminach: - Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego - Od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia

Osoba kontaktowa

Magdalena Cieślak, Sylwia Kowalewska

Miejsce załatwienia

II piętro, pokój nr 27 i 36

Telefon kontaktowy

95 76 36 327, 95 76 36 336

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
 • od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku
   

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
 2. Faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 
 

Opłaty

Nie pobiera się
 
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji ustalającej zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

 1. Decyzję w sprawie zwroty (odmowy zwrotu) podatku akcyzowego wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku
 2. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, po tym jak decyzja stanie się ostateczna, następuje w sposób określony we wniosku w terminach:
 • Od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego
 • Od dnia 1 października do dnia 31 października – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia
 
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U.  z     2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.).
 2. Ustawa z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju  napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2012 r. (Dz. U. z 9 stycznia 2012 r., poz. 19).
 4. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz. U. z 24 stycznia 2012 r., poz. 87).
 
 
« powrót do poprzedniej strony