ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zezwolenie na lokalizację reklamy (tablicy informacyjnej) na terenie lub obiekcie stanowiącym własność gminyDrukuj informacjęSprawa: Zezwolenie na lokalizację reklamy (tablicy informacyjnej) na terenie lub obiekcie stanowiącym własność gminy

Szczegóły informacji

Zezwolenie na lokalizację reklamy (tablicy informacyjnej) na terenie lub obiekcie stanowiącym własność gminy

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:50

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku ( art. 35 § 3 ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego

Osoba kontaktowa

Barbara Fil

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich- pokój 37, II piętro

Telefon kontaktowy

95 76 36 337

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Na wniosek

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich- pokój 37, II piętro

Wymagane Dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy (tablicy informacyjnej) na terenie lub obiekcie stanowiącym własność gminy- w załączeniu,
 2. Projekt zawierający:
  • Wizualizację reklamy w terenie lub szkic obiektu z umiejscowieniem reklamy,
  • Projekt reklamy z uwzględnieniem kształtu, kolorystyki i wymiarów wraz z konstrukcją
  • Rodzaj materiału, z którego wykonana jest reklama
 3. Zgoda Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy- w przypadku obiektów lub terenów objętych ochrona konserwatorską, jako załącznik do wniosku.
 4. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z KRS,
 5.           Kserokopia potwierdzenia przyjęcia przez Starostę Strzelecko- Drezdeneckiego zgłoszenia robót budowlanych związanych z instalowaniem tablicy reklamowej wolno stojącej trwale związanej z gruntem wraz z oświadczeniem Właściciela reklamy o braku sprzeciwu organu do wykonywania robót.
 

Czas realizacji

Do 30 dnia od dnia złożenia wniosku

Opłaty

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie części III pkt 44 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

Zgoda na umieszczenie reklamy następuje poprzez zawarcie umowy cywilno - prawnej

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2.Zarządzenie Nr 0050.18.2016 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 15 lutego 2016r. r. w sprawie zasad umieszczania reklam, lokalizowania wesołych miasteczek i cyrków oraz zajęcia terenu na zorganizowanie imprezy kuluralno - rozrywkowej lub sportowo - rekreacyjnej na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie oraz pobierania z tego tytułu opłat.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony