ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskoweDrukuj informacjęSprawa: Rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe

Szczegóły informacji

Rekompensata za utracone wynagrodzenie żołnierza rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2014-12-15 11:26:08

Termin załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Decyzję pozytywną przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Osoba kontaktowa

Bartosz Prociuk

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego, Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48, pok.10, tel. 95 76 36 310

Telefon kontaktowy

95 76 36 310

Adres e-mail

obsluga.usc@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Pozytywną decyzję przesyła się za dowodem doręczenia osobie wnoszącej podanie oraz do Ośrodka Zamiejscowego w Zielonej Górze Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (poprzednio: Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej Górze).

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego, Strzelce Krajeńskie Al. Wolności 48, pok.10, tel. 95 76 36 310

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek żołnierza rezerwy o przyznanie rekompensującego świadczenia pieniężnego,
 2. zaświadczenie dowódcy jednostki o odbytych ćwiczeniach wojskowych,
 3. zaświadczenie:
  • pracodawcy o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego
  • lub
  • naczelnika urzędu skarbowego o kwocie dziennego utraconego dochodu wydane dla celów przyznania rekompensującego świadczenia pieniężnego - w przypadku osób  prowadzących działalność gospodarczą
 

Czas realizacji

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Opłaty

Podanie oraz załączniki nie podlegaja opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Krajeńskich.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi

Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/22 całkowitego miesięcznego wynagrodzenia brutto lub średniej miesięcznej kwoty dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej w roku poprzedzającym i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych, pomniejszona o uposażenie, jakie osoba otrzymała z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 
Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
 
W przypadku gdy prowadzona przez żołnierza działalność gospodarcza w ostatnim roku podatkowym poprzedzającym okres odbytych ćwiczeń wojskowych nie przynosiła dochodu lub przynosiła straty lub gdy nie jest możliwe ustalenie wysokości dochodu uzyskiwanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej, świadczenie rekompensujące przysługuje temu żołnierzowi w kwocie wynikającej z podzielenia przez 22 minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), obowiązującego w okresie odbywania ćwiczeń, i następnie pomnożenia przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
 
Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655)
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową, żołnierzy aktywnej rezerwy i żołnierzy pasywnej rezerwy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1112).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony