ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Ustalenie warunków zabudowy

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-06 14:29:38

Termin załatwienia

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego i procedurą w sprawie ustalenia warunków zabudowy określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Osoba kontaktowa

kier. ref. Alicja Wawrzyniak, insp. ds. bud. Daniel Dulas, insp. ds. bud. Aleksandra Zydor, gł. specjalista Zofia Cytryna

Miejsce załatwienia

Referat gospodarki przestrzennej i mienia gminnego: pok. 40, 41, 42

Telefon kontaktowy

95 76 36 340, 95 76 36 341, 95 76 36 342

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

sprawdzenie kompletności wniosku, przeprowadzenie postępowania administracyjnego, wydanie decyzji administracyjnej

Miejsce odbioru

osobiście w pok. 40, 41, 42, lub za pośrednictwem poczty

Wymagane Dokumenty

Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy – druk w załączeniu lub do pobrania w pok. 40, 41, 42.
Załączniki:
a) 3 egz. mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopii mapy katastralnej przyjętych
do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmujących teren, którego wniosek dotyczy wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, a także obszar wokół terenu objętego wnioskiem o wymiarach równych co najmniej trzykrotnej szerokości frontu działki, nie mniej niż 50 m, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
b) umowy (promesy) zawarte między inwestorem a właściwą jednostką organizacyjną gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu,
c) dowód zapłaty opłaty skarbowej - jeżeli jest wymagana ( na żądanie podmiotu, który dokonał zapłaty opłaty skarbowej, dowód zapłaty może być zwrócony po uprzednim dokonaniu odpowiednich adnotacji (pokój 40, 41, 42).
d) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.

Czas realizacji

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego i procedurą w sprawie ustalenia warunków zabudowy określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opłaty

Opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się na rachunek Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
nr 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010 w Lubusko – Wielkopolskim Banku Spółdzielczym Oddział Strzelce Krajeńskie lub w kasie Lubusko – Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego Oddział Strzelce Krajeńskie.
Podstawa prawna: wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia, stanowi załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Na podstawie w/w załącznika do ustawy o opłacie skarbowej w związku z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy wynosi 598 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej: na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej – dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwolnienie z opłaty skarbowej zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej w części I kol. 4 ust. 8 - wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
Zwolnienie od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 31 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Starostwo Powiatowe w Strzelcach Kraj., Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
kierownik referatu Alicja Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
kierownik referatu Alicja Wawrzyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-06 14:29:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Bąk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-06 14:29:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Zydor
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-09 14:12:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9360 raz(y)