Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wykup prawa użytkowania wieczystego na własność

Wydział: Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego

Ogłoszono dnia: 2012-06-11 08:14:28

Termin załatwienia

odpowiedź na wniosek – do 30 dni, termin załatwienia sprawy – ok. 2-3 miesięcy

Osoba kontaktowa

Ewa Gierczyńska, Anna Aleksandrowicz-Pytlos (nieruchomosci@strzelce.pl), Katarzyna Niedźwiedź (przeksztalcenia@strzelce.pl)

Miejsce załatwienia

pok. 32, II piętro Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego al. Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie

Telefon kontaktowy

95 763 63 32, 95 763 63 30

Adres e-mail

Ewa Gierczyńska (przetargi@strzelce.pl)

Sposób załatwienia

 • po pozytywnym rozpatrzeniu przez Burmistrza sporządzany jest operat szacunkowy (*w przypadku przepisów epizodycznych zgoda Burmistrza nie jest wymagana)
 • podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Ziemia Strzelecka, tablica ogłoszeń i BIP) – 6 tygodni na złożenie wniosku, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 • protokół uzgodnień
 • akt notarialny

Miejsce odbioru

w zależności od sposobu rozpatrzenia sprawy osobiście w pokoju 32/za pośrednictwem poczty/kancelaria notarialna

Wymagane Dokumenty

• wniosek o wykup prawa użytkowania wieczystego na własność

Czas realizacji

odpowiedź na wniosek – do 30 dni, termin załatwienia sprawy – ok. 2-3 miesięcy

Opłaty

 • nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • cena nieruchomości
 • koszty dokumentacji geodezyjnej, operatu szacunkowego
 • koszty notarialne

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

 • zgodnie z art. 32. ust.1 , art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Sprzedaż ta następuje w drodze bezprzetargowej. Sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego nie może nastąpić przed upływem 10 lat od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste.
 • ·przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie na rzecz ich użytkowników wieczystych, odbywa się na zasadach oraz według wytycznych sprzedaży określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i uchwale XLIX/417/23 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych (Dz. Urz. Woj. Lub. z 15.12.2023 r. poz. 3116):
  1) Sprzedaż, o której mowa może nastąpić na wniosek użytkownika wieczystego, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  - nieruchomość gruntowa jest zabudowana i nie jest przeznaczona na potrzeby zabezpieczenia rezerw terenów pod realizację celów publicznych;
  - nieruchomość gruntowa została zagospodarowana zgodnie z celem o oddanie jej w użytkowanie wieczyste;
  - użytkownik wieczysty nie posiada zaległości wobec Gminy Strzelce Krajeńskie w stosunku do nieruchomości gruntowej objętej sprzedażą:
  a) z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
  b) z tytułu podatku od nieruchomości.
  2. Przeznaczenie, ustala się zgodnie z art. 154 ust. 2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami przy czym do dnia wejścia w życie planu ogólnego gminy, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przeznaczenie ustala się na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Krajeńskie.
  3. Cenę nieruchomości gruntowej niewykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ustala się jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży (art. 69 ustawy)
  4. Cenę nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży i wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, ustala się jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży (§3 uchwały)
 • nieruchomości oddane w wieczyste użytkowanie przed 14 października 2005 roku podlegają przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
PRZEPISY EPIZODYCZNE - roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego (Dział  VIa ustawy o gospodarce nieruchomościami)
- W TERMINIE 12 MIESIĘCY OD DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE ZMIANY USTAWY (tj. od 31.08.2023 r.) można wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.
- Żądanie sprzedaży, nie przysługuje:
1) jeżeli nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste po dniu 31 grudnia 1997 r.;
2) jeżeli użytkownik wieczysty nie wykonał zobowiązania określonego w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste;
3) w odniesieniu do gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich;
4) jeżeli grunt jest wykorzystywany na prowadzenie rodzinnego ogrodu działkowego;
5) w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 
- Cenę nieruchomości ustala się jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 
- Jeżeli w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy było wypowiedzenie lub ustalenie opłaty, do ustalenia ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu przyjmuje się wartość nieruchomości, która była podstawą ustalenia zaktualizowanej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 
- Obowiązuje pomoc publiczna.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Kodeks cywilny
 • Uchwała w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - XLIX/417/23
 • Uchwała w sprawie określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych - XLIX/415/23

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Korzeniowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
kierownik referatu Alicja Wawrzyniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-11 08:13:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Zydor
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-11 08:14:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Zydor
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-31 09:17:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12429 raz(y)