Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-01-10 09:37:51

Termin załatwienia

Zgodnie z art. 35 KPA (bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy)

Osoba kontaktowa

Maciej Stempień - Inspektor ds. drogownictwa

Miejsce załatwienia

 1. Punkt informacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie, parter, pok. 3., 
 2. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 35 w Referacie Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, lub pod numerem telefonu 95 – 76 – 36 – 335.
 
 

Telefon kontaktowy

95 76 36 335

Adres e-mail

drogownictwo@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów.
 
 

Miejsce odbioru

 1. Punkt informacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich, Al. Wolności 48, 66 – 500 Strzelce Krajeńskie, parter, pok. 3., 
 2. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 35 w Referacie Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego, lub pod numerem telefonu 95 – 76 – 36 – 335.
   

Wymagane Dokumenty

 1. Zajmujący pas drogowy na ok. 30 dni przed planowanym zajęciem pasa, w celu przeprowadzenia robót niezwiązanych z poprawą infrastruktury drogowej obowiązany jest doręczyć wypełniony formularz wniosku.
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  • Kopie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym zjazdu, obiektów budowlanych i materiałów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
  • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem  granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
  • kopia pozwolenia na budowę lub oświadczenie o posiadanym ważnym pozwoleniu na budowę lub dokonanym zgłoszeniu robót budowlanych,
  • zarządca drogi może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, m.in. harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym (zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót) oraz badania zagęszczenia gruntu ( szczególnie w przypadku prowadzenia robót w jezdni),
  • w przypadku, gdy wniosek składa wykonawca, należy załączyć upoważnienie inwestora,
  • dowód wniesienia opłaty skarbowej.
    

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 KPA (bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy) 

Opłaty

 1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót ustala się jako iloczyn  metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim. 
Zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu
budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 stosuje się stawki jak za zajęcie 1m2 pasa drogowego.
 
OPŁATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy O. Strzelce Kraj. 28836200050399181920000010.
Roczna stawka opłat za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego dróg gminnych zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
a) poza terenem zabudowanym 10,00 zł
b) w obszarze zabudowanym 20,00 zł
c) na drogowym obiekcie inżynierskim 160,00 zł
Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w pkt. a, b, c

 
 1. Opłata skarbowa w wysokości 17 zł od każdego złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
         Opłatę należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
          Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy O. Strzelce Kraj. 28836200050399181920000010.
 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
 
 

Uwagi

 1. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi, z przekroczeniem terminu zajęcia o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi – zarządca drogi wstrzymuje roboty, orzeka o przywróceniu pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności i wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniężną w wysokości 10 – krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust.4 i 5 ustawy o drogach publicznych.   
 2. Każde zajęcie pasa drogowego po zakończeniu robót podlega odbiorowi technicznemu i powinno być zgłoszone do Referatu Gospodarki Komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa nie później niż dnia następnego po zakończeniu robót.
   
 

 
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115)            
 2. Uchwała nr XI/83/2011r Rady Miejskiej w Strzelcach Kraj. z dnia 21 czerwca 2011r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego 2011r Nr 81, poz. 1606, 1607)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr.98 poz. 1071 ze zm.)
 4. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225 poz. 1635 ze zm.).
   

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Stempień - Inspektor ds. drogownictwa
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Stempień - Inspektor ds. drogownictwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-08-24 11:07:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Stempień - Inspektor ds. drogownictwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-01-10 09:37:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Stempień - Inspektor ds. drogownictwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-06-09 11:18:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6968 raz(y)