ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zameldowanie cudzoziemców na pobyt stały i czasowy trwający ponad 3 miesiące

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2013-02-18 13:42:48

Termin załatwienia

niezwłocznie

Osoba kontaktowa

Inspektor USC Elżbieta Wołowiec

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie, al. Wolności 48 parter pokój nr 5

Telefon kontaktowy

95 76 36 305

Adres e-mail

ewidencja@strzelce.pl

Sposób załatwienia

Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii oraz członek rodziny ww. cudzoziemca jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca pobytu. Cudzoziemiec będący obywatelem innego państwa jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 4 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca pobytu.
Czynności zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie lub zgłoszonym do protokołu w urzędzie gminy właściwym ze względu na nowe miejsce pobytu osoby. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania. Osoba dokonująca zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące otrzymuje na wniosek zaświadczenie o zameldowaniu ważne do czasu upływu terminu zameldowania.
 

Miejsce odbioru

Urząd Miejski ul.  Al. Wolności 48 parter pokój nr 5

Wymagane Dokumenty

- paszport lub karta pobytu, a w przypadku obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii także inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
- wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”  lub ,,Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące” z potwierdzeniem pobytu w lokalu dokonanym przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, akt notarialny, orzeczenie sądu)
- pełnomocnictwo do zameldowania i dowód osobisty pełnomocnika lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości – w przypadku gdy zameldowania dokonuje pełnomocnik
- „zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu” lub dokument potwierdzający prawo stałego pobytu – dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
- karta pobytu, wiza, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany – dotyczy obywateli innych państw przy zameldowaniu na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
- dokument potwierdzający prawo stałego pobytu – dotyczy obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej, obywateli państwa członkowskiego EFTA i Szwajcarii przy zameldowaniu na pobyt stały
- karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na osiedlenie się, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzja o nadaniu statusu
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany – dotyczy obywateli innych państw przy zameldowaniu na pobyt stały
 

Czas realizacji

niezwłocznie

Opłaty

Nie pobiera się opłaty za czynności zameldowania.
Opłata skarbowa w wysokości 17 zł. za pełnomocnictwo na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010
Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.
 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Uwagi

brak

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r., poz. 1191)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz 2411)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Inspektor Julita Górska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Wołowiec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-18 13:39:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Tracz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-18 13:42:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bartosz Prociuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-28 13:21:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4963 raz(y)