Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2013-06-12 10:05:11

Termin załatwienia

do 30 dni od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego)

Osoba kontaktowa

inspektor ds. gospodarki komunalnej

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48, II piętro, pok. 36

Telefon kontaktowy

95 76 36 336

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów. 

Miejsce odbioru

Odbiór decyzji zezwalającej na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną może nastąpić w jednej z dwóch form:
1. osobiście przez wnioskodawcę - Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48, II piętro, pok. 36
2. za pośrednictwem poczty
O formie odbioru decyduje wnioskodawca 
 

Wymagane Dokumenty

Wniosek właściciela psa o wydanie zezwolenia z niżej wymienionymi załącznikami  lub bez nich:
1. kserokopia rodowodu
2. kserokopia metryki psa 
Wniosek składa się w terminie 30 dni od nabycia psa rasy uznawanej za agresywną 

Czas realizacji

Zgodnie z art. 35 KPA (bez zbędnej zwłoki, w ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy) 

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 82 zł – wpłacana na konto w Lubusko-Wielkopolskim Banku Spółdzielczym O/Strzelce Krajeńskie nr 28836200050399181920000010 za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej należy dołączyć do składanego wniosku.
Podstawa prawna: zał. do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Uwagi

Właściciel bądź opiekun psa jest zobowiązany zgłaszać organowi, który wydał decyzję o zmianie adresu zamieszkania, zbyciu psa lub jego śmierci.

Podstawa prawna

Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r.  Nr 106, poz. 1002 z późn. zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).

Załączniki