Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wymeldowanie lub uchylenie zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2014-12-15 11:25:09

Termin załatwienia

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych. Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Osoba kontaktowa

Bożena Dubel

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego, Strzelce Krajeńskie Al. Wolności 48, pokój nr 10, tel. 95 7636310

Telefon kontaktowy

95 76 36 310

Sposób załatwienia

Po złożeniu podania przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające, polegające m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, ustaleniach dokonanych przez organy Policji, organy paszportowe, Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, wizji lokalnych.
Załatwienie sprawy - wydanie decyzji administracyjnej - następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów. (w przypadku skomplikowanego postępowania termin może ulec przedłużeniu)

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich  • Rejestracja stanu cywilnego, wydawanie aktów stanu cywilnego - pokój nr 7 (skrzydło budynku)

  • Decyzje administracyjne w sprawach meldunkowych, kwalifikacja wojskowa oraz pożarnictwo - pokój nr 10

  • Ewidencja Ludności / Sprawy wyborcze / Dowody Osobiste - pokój nr 5


Wymagane Dokumenty

Wnioskodawca ubiegający się o wymeldowanie osoby nie przebywającej w miejscu zameldowania, lub ubiegający się o uchylenie zameldowania (wymeldowania) powinien:
  • złożyć podanie, ze szczegółowym wyjaśnieniem czasu i okoliczności opuszczenia mieszkania lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania), podać aktualny adres miejsca pobytu lub oświadczyć o braku informacji o miejscu pobytu osoby, której dotyczy podanie,
  • przedłożyć - do wglądu - oryginały dokumentów potwierdzających fakty opisane w podaniu (np. sentencję wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.)

Opłaty

10 zł za wydanie decyzji administracyjnej
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika
Składający wniosek lub pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód zapłaty albo uwierzytelnioną kopię zapłaty nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty, tzn. od dnia złożenia wniosku lub stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa
Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy tut. organu podatkowego: Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich Al. Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie  na rachunek nr 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010 ( Lubusko Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku Oddział Strzelce Kraj.) 

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo złożenia odwołania do Wojewody Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
 

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 2 lub art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.), ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.).