Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Ogłoszono dnia: 2016-05-25 13:50:40

Termin załatwienia

7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)

Osoba kontaktowa

Marta Wąsowicz - Inspektor USC

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Strzelcach Kraj. ul. Al. Wolności 48 parter pokój nr 5.

Telefon kontaktowy

95 76 36 304

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Po złożeniu wniosku w formie pisemnej organ udostępnia dane. Osobom i podmiotom, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą.
Podmioty uzyskujące dane nieodpłatnie:
- organy administracji publicznej, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celna, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Biuro Ochrony Rządu Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i straże gminne (miejskie), organy kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego
- państwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych,
- Polski Czerwony Krzyż - w zakresie danych osób poszukiwanych.
Podmioty uzyskujące dane odpłatnie:
- osoby i jednostki organizacyjne - jeżeli wykażą w tym interes prawny
- jednostki organizacyjne wykorzystujące dane do celów badawczych, statystycznych w sposób nie
pozwalający na ustalenie tożsamości
- inne osoby i podmioty jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny i za zgodą osób, których dane dotyczą
Wniosek powinien zawierać informacje znane wnioskodawcy niezbędne do zidentyfikowania osoby
poszukiwanej. - poza imieniem i nazwiskiem imiona rodziców, datę, miejsce urodzenia, nr PESEL, dowód osobisty, ostatni adres zameldowania.

Miejsce odbioru

Urząd Stanu Cywilnego Al. Wolności 48 parter pokój nr 5 lub korespondencyjnie

Wymagane Dokumenty

- wniosek o udostępnienie danych
- potwierdzenie uiszczenia opłaty
- dokumenty potwierdzające interes prawny ewentualnie uwiarygodnienie interesu faktycznego w uzyskaniu danych innej osoby

Czas realizacji

7 dni (jeżeli sprawa wymaga zgromadzenia niezbędnej dokumentacji do 30 dni)

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 31 zł (od każdej osoby) wpłacana na konto:
Urząd Miejski Strzelce Krajeńskie ul. Al. Wolności 48
Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy O/Strzelce Kraj.
Nr konta: 28 8362 0005 0399 1819 2000 0010

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – w przypadku odmowy udostępnienia danych osobowych

Uwagi

Organ udostępnia tylko tą dokumentację, którą posiada w oryginałach. 

Podstawa prawna

 
 Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U.2019.653), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. 2016.319), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U.2015.1604).

Załączniki