Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Dotacja dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - konkurs ofert.

Wydział: Referat Ogólno - Organizacyjny

Ogłoszono dnia: 2019-04-16 08:05:38

Termin załatwienia

Otwarty konkurs ofert ogłaszany jest każdego roku. Organizacje mają nie mniej niż 21 dni na złożenie ofert. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w ciągu 21 dni od upływu terminu składania ofert. Umowa na realizację zadania jest podpisywana niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Osoba kontaktowa

Jolanta Budacz, Justyna Bąk, Patryk Bagiński

Miejsce załatwienia

pokój nr 13, I piętro
pokój Nr 9, parter
pokój Nr 25 , I piętro

Telefon kontaktowy

95 76 36 313, 95 76 36 308, 95 76 36 325

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

  1. Burmiistrz ogłasza otwary konkurs ofert. Ogłoszenie zamieszczane jest w Biuletynie Innformacji Publicznej www.bip.strzelce.pl , na stronie www.strzelce.pl i na tablicy ogłoszeń. Termin na składanie ofert przez organizacje pozarządowe to min. 21 dni.
  2. Złożenie ofert nie jest jednoznaczne ze zleceniem realizacji zadania.
  3. Złożone oferty rozpatrywane są przez komisję konkursową powołana przez Burmistrza Strzelec Krajeńskich Komisja dokona wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadań wymienionych w ogłoszeniu i przedstawi je Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich  do akceptacji.
  4. Burmistrz dokona wyboru ofert i ustali wysokość dotacji w drodze zarządzenia,od którego nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
  5. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu umowy o wsparcie lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy będą zawierane bez zbędnej zwłoki.

Miejsce odbioru


  1. Urzad Miejski W Strzelcach Krajeńskich Aleja Wolności 48 66-500 Strzelce Krajeńskie


Wymagane Dokumenty

Oferta na realizację zadania
Sprawozdanie z realizacji zadania

Opłaty

Nie pobiera się 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
 
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2057.)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Strzelce Krajeńskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Budacz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Budacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-15 13:36:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Budacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-16 08:05:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jolanta Budacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-31 08:43:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3098 raz(y)